Ponuda obveznica Republike Hrvatske

Obveznice Republike Hrvatske su dugoročni vrijednosni papiri koji se kupuju u skladu s Javnim pozivom na upis obveznica. Nominalna vrijednost jedne obveznice je vrijednost na koju ista glasi. Obveznice se izdaju uz određenu kamatnu stopu koja se isplaćuje u određenom roku ili pripisuje i isplaćuje po dospijeću uz glavnicu.

Upis ponude moguće je obaviti u poslovnicama Financijske agencije (FINA) ili putem platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA.Prije donošenja odluke o ulaganju, potencijalnim ulagateljima preporučuje se pročitati dokumentaciju priloženu uz aktivnu emisiju, kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice Republike Hrvatske.

Obveznice su upisane i vode se u Depozitoriju nematerijalnih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) te su uvrštene u usluge poravnanja i namire SKDD-a, kao i na uređeno tržište Zagrebačke burze (ZSE).