Ponuda obveznica, 2024.


 
Digitalna platforma E - RIZNICA 
 
Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ("Izdavatelj") objavljuje da namjerava izdati i putem javne ponude ponuditi ulagateljima ("Ponuda") obveznice Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 750.000.000,00 (sedamsto pedeset milijuna eura) s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od minimalno 3,10% uz godišnju isplatu kamata i jednokratnom otplatom glavnice, dospijeća 2027. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-O-277N i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFO277N5 ("Obveznice").


Razoblje ponude će imati dva kruga upisa, od kojih je 1. (prvi) krug namijenjen fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete kako su niže navedeni („Prvi krug upisa obveznica“), a 2. (drugi) krug je namijenjen institucionalnim ulagateljima („Drugi krug upisa obveznica“). 
 
Zainteresirani ulagatelji Fizičke osobe će u Prvom krugu upisa obveznica moći upisati obveznice putem mreže poslovnica Financijske agencije („FINA“) te putem platforme Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA. Drugi krug upisa namijenjen institucionalnim ulagateljima provodit će se putem vodećih agenata izdanja.
 
Obveznice mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje EUR 500,00 ("Minimalni iznos upisa po ulagatelju") i koji su a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj ili c) Institucionalni ulagatelji, svi uz uvjet upisa Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju.

Konačni prinos do dospijeća, kamatna stopa, količina obveznica (nominalni iznos izdanja) te alokacija obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni u Objavi o konačnim uvjetima izdanja, a sve sukladno vremenskom planu koji je naveden u Javnom pozivu na upis obveznica Izdavatelja na domaćem tržištu kapitala ("Javni poziv").
 
Javni poziv, Dokument ponude i Obrazac specijalne punomoći objavljeni su 28. lipnja 2024. na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i na Internet stranicama Zagrebačke burze. Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Izdavatelj je kao voditelj obrade podataka na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske objavio i Obavijest o obradi osobnih podataka.
 
Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da prije donošenja odluke o ulaganju pročitaju Dokument Ponude kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice te po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
 
Po provedbi Ponude, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje svih obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

 
Više informacija:

Objava o konačnim uvjetima izdanja

Dodatak javnom pozivu na upis obveznica Republike Hrvatske
 
Javni poziv za upis obveznica Republike Hrvatske
 
Dokument ponude obveznica Republike Hrvatske
 
Prezentacija za ulagatelje - Ponuda obveznica Republike Hrvatske
 
Obrazac specijalne punomoći
 
Obavijest o obradi osobnih podataka