Zaduživanje JLP(R)S

ZAKONODAVNI OKVIR:
  • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
  • Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:
  1. za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, 
  2. za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i 
  3. za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.
Pod investicijom iz točke 1. smatraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Razred 4 računskog plana proračuna (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila).
 
Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta iz članka 122. stavka 1. Zakona o proračunu i na zaduživanje jedinice za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

 

Dokumenti