Zaduživanje JLP(R)S

ZAKONODAVNI OKVIR:


Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investiciju, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine - Razred 4 računskog plana proračuna (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila).
Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Što? Tko? Kome? Za što? Dokumentacija iz članka 10. Pravilnika Suglasnost Vlade RH ili ministra financija
Kratkoročno zaduživanje  općina/grad/županija   za premošćivanje jaza - nije potrebna
Dugoročno zaduživanje općina/grad/županija   za nabavu nefinancijske imovine 1. - 5. i 7. - 13. Vlade RH
Davanje jamstva županija gradu/općini za nabavu nefinancijske imovine 3., 5. i 7. - 13. Vlade RH
općina/grad/županija pravnoj osobi/ustanovi za nabavu nefinancijske imovine 3., 5. i 7. - 13. ministra financija
Davanje suglasnosti županija ŽUC-u zaduženje za nabavu nefinancijske imovine i davanje jamstva 3., 5. i 7. - 13. ministra financija
općina/grad/županija pravnoj osobi/ustanovi za nabavu nefinancijske imovine - nije potrebna
Davanje jamstva/ suglasnosti općina/grad/županija pravnoj osobi/ustanovi zaduženje za nabavu nefinancijske imovine kod međunarodne financijske institucije 3., 5. i 7. - 13. ministra financija
Refinanciranje duga općina/grad/županija   za ostatak duga po postojećem zaduženju 1., 3., 5. i 7. - 13. Vlade RH

Napomena:

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati te davati jamstva i suglasnosti sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjevi za dugoročno zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti (Obrazac ZJS – Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje/davanje jamstva/suglasnosti), sukladno članku 9. Pravilnika, dostavljaju se Ministarstvu financija uz dopis te obvezne priloge i dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

Obvezni prilozi i dokumentacija uz dopis i zahtjev za zaduženje (članak 10. Pravilnika)
 
 1. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se zadužuju, u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplatu zajmova. U posebnom dijelu plana proračuna trebaju biti razvidni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za koju se županija, grad ili općina zadužuju; Napomena: Kapitalni projekt za koji se jedinica namjerava zadužiti treba biti planiran u proračunu jedinice na način da bude vidljiv i prepoznatljiv;
 2. financijski plan projekta (investicije) na Obrascu FPP u kojem je navedena investicija za koju se zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz investiciju koji će teretiti proračune sljedećih godina i izvori financiranja za izvedbu investicije; Napomena: Prilikom popunjavanja FPP obrasca valja pripaziti na sljedeće:
  - broj računa mora biti na trećoj razini
  - naziv računa mora odgovarati onome iz računskog plana proračuna
  - naziv i šifra projekta moraju odgovarati onima navedenima u proračunu jedinice
  - iznosi moraju odgovarati onima navedenima u proračunu jedinice;
 3. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine, te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;
 4. ugovor o sufinanciranju ako neku investiciju financira više subjekata;
 5. odluka predstavničkog tijela o zaduženju, davanju jamstva i suglasnosti;
 6. odluka sadržava namjenu investicije i naziv kreditora/davatelja zajma u skladu s točkom 7. članka 10. Pravilnika; Napomena: Pripaziti da odluka sadržava: 
  - namjenu investicije,
  - naziv kreditora/davatelja zajma,
  - iznos kredita/zajma,
  - rok otplate,
  - kamatnu stopu,
  - razdoblje počeka,
  - sredstva osiguranja i druge troškove.
 7. odluka o odabiru ponude za nabavu financijskih sredstava/zajma u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi; Napomena: stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), jedinice više nisu obvezne dostaviti odluku o odabiru ponude za nabavu financijskih sredstava/zajma;
 8. prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora/davatelja zajma s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim nabrojenim uvjetima (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi);
 9. ovjereni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu godinu na Obrascu PR-RAS, razina: 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;
 10. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina: 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuju, umanjeni za prihode:
  - od domaćih i stranih pomoći i donacija,
  - iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te
  - ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija;
 11. izvješće o otplati prethodnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS u trenutku podnošenja zahtjeva;
 12. stanje dospjelih, a nepodmirenih obveza iz godina koje prethode godini u kojoj se zadužuju na dan podnošenja zahtjeva; Napomena: 
   - stanje dostaviti u obliku dopisa navodeći jedan iznos,
  -  ne dostavljati Bilancu ili računovodstvene kartice;
 13. zadnje konačno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja;
 14. izjava načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev
Napomena:
 • U dopisu, u prilogu kojega se Ministarstvu financija dostavlja zahtjev za dugoročno zaduženje, uz obvezne priloge i dokumentaciju propisanu Pravilnikom, potrebno je ukratko obrazložiti za što se jedinica namjerava zadužiti, u kojem iznosu, na koliko godina i kod koje financijske institucije.
 • Naziv kapitalnog projekta za koji se jedinica zadužuje, odnosno naziv projekta koji je naveden u proračunu jedinice treba biti isti u cijeloj dokumentaciji, primjerice u Obrascu FPP – Financijski plan projekta (investicije), u odluci predstavničkog tijela o zaduženju i nacrtu ugovora banke.