Beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2020. i 2021. godini

1. Beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem odgode i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i temeljem izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019.
 
Pravni temelj za isplatu i povrat beskamatnog zajma:​​

2. Beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Pravni temelj za isplatu i povrat beskamatnog zajma:

3. Beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
 
Pravni temelj za isplatu i povrat beskamatnog zajma:

4.Namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu
 
Pravni temelj za isplatu i povrat: