Zakoni

 1. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13)
 2. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
 3. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine, broj 27/91, 33/92, 43/92 – proč. tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91 i 103/96)
 5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)
 6. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10 i 143/12 i 152/14)
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15)
 8. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07,152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
 9. Zakon o parničnom postupku ( NN 53/91, 91/92, 58/93112/9988/01117/0388/0502/0784/0896/08123/0857/11148/1125/1389/1470/19)
 10. Zakon o sudskim pristojbama (NN 118/18)
 11. Zakon o stambenim odnosima (Narodne novine, broj 51/85, 42/86., 22/92 i 70/93)
 12. Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96, 48/98 i 66/98)
 13. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08 i 78/15)
 14. Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine,, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)
 15. Zakon o kamatama (Narodne novine, broj 94/04, 35/05)
 16. Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/08, 146/08 , 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15)
 17. Ovršni zakon (NN 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08)
 18. Ovršni zakon (NN 112/1225/1393/1455/1673/17)
 19. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 66/18)
 20. Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08)