Trgovačka društva

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Trgovačka društva u državnom vlasništvu

Države uobičajeno imaju vlasničke udjele u određenom broju trgovačkih društava. Razlozi za vlasništvo nad društvima mogu se razlikovati. Često je razlog za vlasništvo u trgovačkom društvu ispunjavanje ciljeva javnih politika ili zadovoljenje određenih društvenih interesa kada oni nisu u dovoljnoj mjeri zadovoljeni od strane slobodnog tržišta. To znači da njihovo poslovanje utječe na svakodnevni život građana i na konkurentnost ostatka gospodarstva. S druge strane, razlog za vlasništvo može biti i najveći mogući povrat za građane kao krajnje vlasnike odnosno što veći doprinos državnom proračunu. Država kao vlasnik mora promicati dobro korporativno upravljanje s ciljem dugoročnog stvaranja vrijednosti u interesu svih dionika.

Razlozi za vlasništvo trebaju biti jasno priopćeni javnosti i svim državnim tijelima koja izvršavaju vlasnička prava. Transparentnost razloga za vlasništvo u tim društvima doprinosi boljem razumijevanju između vlasnika, drugih dioničara, javnosti, tržišne konkurencije, kreditora te ostalih dionika. Stoga je Republika Hrvatska, po prvi puta u veljači 2020. godine, donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa (Narodne novine, br. 22/20). Prema navedenoj odluci, ministarstva u čijoj su nadležnosti djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dužna su jednom godišnje preispitati razloge za vlasništvo, kao i ulogu države u tim pravnim osobama. Obrazloženja za vlasništvo prikazana su u dokumentu na sljedećoj poveznici 

Republika Hrvatska ima dionice, poslovne udjele i osnivačka prava u 36 pravnih osoba od posebnog interesa od kojih 30 ima pravni oblik trgovačkog društva, a preostalih 6 imaju oblik drugih pravnih osoba. Pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. ACI d.d., Rijeka
2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb
3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD d.o.o.), Zagreb
4. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb
5. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb
6. Croatia Airlines d.d., Zagreb
7. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb
8. Financijska agencija (FINA), Zagreb
9. HP - Hrvatska pošta d.d., Zagreb
10. Hrvatska radiotelevizija (HRT), Zagreb
11. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb
12. Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.), Zagreb
13. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica
14. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb
15. Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB d.d.), Zagreb
16. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
17. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
18. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
19. Hrvatske vode, Zagreb
20. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
21. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb
22. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
23. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb
24. INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
25. Jadrolinija, Rijeka
26. Jadranski naftovod d.d. (JANAF d.d.), Zagreb
27. Narodne novine d.d., Zagreb
28. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb
29. Plovput d.o.o., Split
30. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi
31. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa
32. Zračna luka Pula d.o.o., Ližnjan
33. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj
34. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić
35. Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik Donji
36. Zračna luka Zagreb d.o.o., Velika Gorica.

Portfelj - pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Osim navedenih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, država ima u vlasništvu udjele u trgovačkim društvima u portfelju Centra za restrukturiranje i prodaju

O nama
 
Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 21/23) od 23. veljače 2023. godine, Ministarstvo financija preuzelo je poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim istim Zakonom.
 
Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 78/23) od 15. srpnja 2023. godine, uspostavljena je Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore. U Upravi su ustrojena tri sektora i to: Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava, Sektor za korporativno upravljanje te Sektor za koncesije i državne potpore.
 
Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore utvrđuje postupke i kriterije postavljanja financijskih i nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava te prati i analizira ispunjenje istih; provodi sektorske analize na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, analizira tržišne trendove te izrađuje komparativne analize; donosi i ažurira akte o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; prikuplja i analizira financijske podatke za izradu godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; predlaže Vladi Republike Hrvatske javnu politiku vlasništva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te koordinira i prati njezinu provedbu; obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže donošenje akata u svrhu unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nadzire transparentnost poslovanja te uspostavlja sustav izvještavanja; sudjeluje u poslovima planiranja i izrade strateških akata koji se odnose na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te izvještavanja o njihovoj provedbi; obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija i praćenja sustava koncesija; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere učinkovitije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Cjelovita informacija o djelokrugu rada Uprave dostupna je na poveznici
 
Aplikacija za praćenje poslovanja trgovačkih društava "POOPI"
 
Kontakti:
e-mail kontakt: korporativno@mfin.hr
e-mail kontakt: sektorTD@mfin.hr
e-mail kontakt: izvjesca-td-jlprs@mfin.hr