Financijska tržišta, usluge, fondovi i instrumenti

Služba za financijska tržišta, usluge, fondove i instrumente
 
Aktivnosti:
 • obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, preuzimanja dioničkih društava, propisa koji uređuju financijske instrumente te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i poslovanje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava
 • priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije 
 • sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije
 • surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području financijskih tržišta, tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima, stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji vezano uz pitanja iz djelokruga Službe
 • izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe
 • priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji 
 • obavlja poslove oko izdavanja suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o naknadi za 
 • imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 • obavlja poslove koji se odnose na isplatu državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju i stambenu štednju
 • obavlja poslove koji se odnose na izdavanje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice 
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.