Osiguranje, leasing i faktoring

Služba za osiguranje, leasing i faktoring
 
Aktivnosti:
  • obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Sektora vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznih osiguranja u prometu, faktoringa i leasinga te analizira i predlaže mjere za poboljšanje tog sustava
  • priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije
  • sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak i usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom Europske unije
  • surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području sustava osiguranja, Hrvatskim uredom za osiguranje, tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima, stalnim predstavnicima Republike Hrvatske pri Europskoj uniji vezano uz pitanja iz djelokruga Službe
  • izrađuje iskaz o procjeni učinaka propisa iz djelokruga Službe
  • priprema mišljenja i stajališta Republike Hrvatske za različite razine odlučivanja pri Europskoj uniji
  • priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe
  • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.