Koncesije i JPP

Objavljen je novi Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) od 14.7.2017. Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12).

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).


 •Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1827 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)


Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora  (SL EU L-279 od 31.10.2019.)


•Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1829 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)


Uredba Komisije (EU) 2019/1830 оd 30. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-279 od 31.10.2019.)


Također, objavljena je Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-370 od 31.10.2019.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih uredaba preračunate u kune
 

  Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2021. usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2020.

     Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2020.

Često postavljena pitanja
Kontakt e-mail adresa za upite o Zakonu o koncesijama: koncesije@mfin.hr 
 
Važni linkovi: 
Portal javne nabave: www.javnanabava.hr 
Elektronički oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr 
Agencija za investicije i konkurentnost: http://www.aik-invest.hr/