Neprofitne organizacije

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

U listopadu 2014. godine donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine. Zakon sveobuhvatno uređuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nadzora nad financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija. Temeljem Zakona donesena su tri pravilnika: 1. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 1/15), 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine,br.31/15) i 3. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15).

Zakonom je uvedena obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine te javna objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija.

Upis u Registar obvezan je za sve pravne osobe koje su sukladno čl. 2. st. 1. Zakona obveznici primjene Zakona, a to su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Na političke stranke odnose se odredbe Zakona vezane uz vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija.
Na vjerske zajednice odnose se isključivo one odredbe Zakona koje uređuju obveznu dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta od strane nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su doznačila proračunska sredstva.
Neprofitne organizacije upisuju se u Registar neprofitnih organizacija nakon upisa u matične registre ili druge oblike osnivanja, na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO) koji se u elektroničkom obliku nalazi na web stranici Ministarstva financija ili se može kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina".

Za sve upite vezano uz primjenu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, obratite se na slijedeću e-mail adresu: Hajdica Filipčić e-mail kontakt.

Obavijest neprofitnim organizacijama

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 21/21) koji je objavljen 1. ožujka 2021. i stupio na snagu odmah nakon objave, Ministarstvo financija dalo je mogućnost neprofitnim organizacijama da zbog izvanrednih vanjskih događaja koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, iznimno mogu predati izvještaje, odnosno izjavu o neaktivnosti nakon proteka roka, odnosno nakon 1. ožujka 2021., temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

Suglasnost Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva neprofitne organizacije, a u suglasnosti se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja, odnosno izjave o neaktivnosti. Zahtjev se dostavlja poštom ili mailom na adresu: hajdica.filipcic@mfin.hr.