Informacija o Registru stvarnih vlasnika

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19 i 1/20 ) vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika (u daljnjem tekstu: Registar).
Registar je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, objavljenom u Narodnim novinama broj 108/17, u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske, a kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač, dužni su u Registar upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima):
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. ustanove.
 
Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.
 
Za udruge su iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta i s trustom izjednačenim subjektom stranog prava kojim upravlja ukoliko:


1. upravitelj ili osoba koja obavlja jednakovrijedne ili slične funkcije ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili
2. upravitelj ili osoba koja obavlja jednakovrijedne ili slične funkcije nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenim subjektom stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom (banke i dr.)
 

Pravilnikom se propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar: 

  • za pravne subjekte i trustove: od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019. 
  • za udruge: od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan Pravilnikom najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar: 
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat 
ili 
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima .

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.


Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti: 

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:

  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr  
  • na broj telefona: 0800 0080