AFCOS-jedinica

Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-jedinica) kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija Republike Hrvatske obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS-sustava i djeluje kao glavna kontaktna točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).
 
Djelokrug poslova AFCOS-jedinice propisan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 97/20 i 101/21 i 78/23). Isto tako, položaj i poslovi AFCOS-jedinice u AFCOS-sustavu određeni su također i Uredbom o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Narodne novine, br. 144/13 i 19/17).
 
AFCOS-jedinica se sastoji od 5 organizacijskih jedinica:
 
  • Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku
  • Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže
  • Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja
  • Služba za provođenje administrativnih provjera
  • Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata.

Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku
 
Služba za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju fondova Europske unije od tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima), kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo odobravanje s ciljem slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju pretpristupnih programa Europske unije od tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima), kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo podnošenje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje radi odobrenja i slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje; izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost; u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže, sudjelovanje u izradi Smjernica o upravljanju nepravilnostima; u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije putem elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima i registara nepravilnosti; administriranje na nacionalnoj razini informacijskog sustava za upravljanje nepravilnostima kojeg uspostavlja OLAF; pružanje korisničke podrške tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) u korištenju elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima; izradu analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima; vođenje registra nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); vođenje registra osoba zaduženih za nepravilnosti/koordinatora za nepravilnosti u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže
 
Služba za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; izradu Smjernica o upravljanju nepravilnostima; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije i pripadajućeg akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; zaprimanje prijava potencijalnih nepravilnosti i koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po tim prijavama; održavanje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži i s predstavnicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS-mreži; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja

Služba za upravljanje rizicima i vezana horizontalna pitanja obavlja poslove koji se odnose na izradu metodoloških dokumenta za upravljanje rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; utvrđivanje i procjenu rizika na razini Sektora i predlaganje mjera za njihovo ublažavanje; izradu izvještaja o upravljanju rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava koji uključuje rezultate procjene rizika tijela AFCOS-sustava i mjere za njihovo ublažavanje; praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika i vođenje registra rizika; Služba poslove upravljanja rizicima obavlja u suradnji s tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i s tijelima AFCOS-mreže; u suradnji sa Službom za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku, sudjeluje u izradi analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima, u suradnji sa Službom za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže, sudjeluje u izradi strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije te u izradi Smjernica o upravljanju nepravilnostima; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Služba za provođenje administrativnih provjera
 
Služba za provođenje administrativnih provjera obavlja poslove koji se odnose na izradu metodologije rada neophodne radi osiguravanja provođenja administrativnih provjera; pokretanje odgovarajućih administrativnih provjera na temelju naloga ministra financija, zaprimljenih informacija i prijava o sumnjama na nepravilnosti i prijevare te rezultata procjene rizika; izrade izvještaja o rezultatima provedenih administrativnih provjera koji mogu sadržavati preporuke financijske i/ili pravne naravi te njihovo slanje nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima) i AFCOS-mreže na daljnje postupanje; suradnju s nadležnim tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); suradnju s nadležnim tijelima AFCOS-mreže; suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) te osiguravanje provođenja neposrednih istraga OLAF-a na području Republike Hrvatske, vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata

Služba za izobrazbu, pripremu i provedbu projekata zadužena je za izradu planskih dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS-sustavu u području upravljanja nepravilnostima i zaštite financijskih interesa Europske unije, što uključuje izradu analize potreba za izobrazbom u tijelima AFCOS-sustava i izradu godišnjeg plana izobrazbe za tijela u AFCOS-sustavu; organiziranje seminara i radionica iz svoje nadležnosti (zaštita financijskih interesa Europske unije, funkcioniranje AFCOS-sustava i suradnja s OLAF-om, izvještavanje o nepravilnostima) za tijela AFCOS-sustava i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; vođenje registra izobrazbe; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje i komunikaciju u tijelima sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima); izradu promotivnog materijala s ciljem predstavljanja uloge Sektora i AFCOS-sustava sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije i redovno održavanje internet stranice Sektora; planiranje i provedbu projekata u području zaštite financijskih interesa Europske unije s ciljem jačanja kapaciteta tijela AFCOS-sustava i unaprjeđenja AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj; izradu projektnih prijedloga i njihovo podnošenje Europskoj komisiji, koordinaciju provedbe odnosno provedbu projektnih aktivnosti te izradu izvješća o fizičkom i financijskom napretku projekata; pripremu materijala iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Kontakti AFCOS-jedinice:

Adresa:

Ministarstvo financija - Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-jedinica)
 
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska  
 
e-mail