Pravni temelj za zaštitu financijskih interesa EU-a u RH

ZAKONODAVSTVO EU-a

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, postala je obvezna ispunjavati obveze iz odredbi članaka 310. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Sukladno navedenim odredbama, EU i države članice obvezni su suzbijati prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa EU-a. Isto tako, od država članica se zahtijeva da štite financijske interese Europske unije na isti način kao i nacionalne financijske interese. Također, države članice dužne su koordinirati svoje djelovanje usmjereno na zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara.

Nadalje, odredbe članka 317. UFEU-a ističu obvezu primjene načela zdravog financijskog upravljanja pri izvršavanju proračuna EU-a od strane država članica u suradnji s Europskom komisijom.

UREDBA (EU, EURATOM) br. 883/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 koju je izmijenila UREDBA (EU, Euratom) 2016/2030 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. listopada 2016. i UREDBA (EU, Euratom) 2020/2223 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. prosinca 2020.

Odredbe članka 12.a Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 propisuje da su države članice EU-a obvezne odrediti službu kako bi se olakšala djelotvorna suradnja i razmjena informacija s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), uključujući razmjenu operativnih informacija.

Republika Hrvatska ispunila je obvezu iz Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 time što je unutar Ministarstva financija osnovana organizacijska jedinica koja obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS-sustava i djeluje kao glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), čime se osigurava zaštita financijskih interesa EU-a u Republici Hrvatskoj. Ta organizacijska jedinica je Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS-jedinica).

Uredba br. 2988/95 o zaštiti financijskih interesa EU-a

Uredba br. 2988/1995 definira nepravilnost (članak 1., stavak 2.) te utvrđuje opća pravila za upravne mjere i kazne za nepravilnosti.

Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti

Uredba br. 2185/1996 utvrđuje dodatne opće odredbe koje se primjenjuju na terenske upravne provjere i inspekcije koje provodi Europska komisija s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a.

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”)

Uredbom br. 2017/1939 osniva se Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) i utvrđuju pravila o njegovu radu.

UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financial Regulation)

Odredbama članaka 2. stavka 59. definirano je načelo dobrog financijskog upravljanja koje podrazumijeva izvršenje proračuna u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Odredbama članka 101. stavka 7. utvrđeno je da države članice imaju primarnu odgovornost za provođenje kontrola i revizija te za osiguravanje povrata nepropisno potrošenih iznosa, kako je predviđeno sektorskim pravilima. Nepravilnosti koje su države članice same utvrdile i ispravile Komisija izuzima pri provedbi financijskih ispravaka u pogledu tih nepravilnosti.

NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

Zakon o proračunu (NN 144/21)

U okviru nacionalnog zakonodavstva, zaštita financijskih interesa EU-a propisana je odredbama članka 155. Zakona o proračunu (NN 144/21):

(1) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije uspostavljanjem sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

(2) Vlada će uredbom propisati institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara iz stavka 1. ovoga članka.

Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13 i 19/17)

Temeljem odredbi članka 114.a stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), donesena je Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13 i 19/17) kao pravni temelj za funkcioniranje AFCOS-sustava.

Odredbama članka 2. Uredbe propisano je da je Ministarstvo financija tijelo nadležno za zaštitu financijskih interesa EU u RH. Nadalje, odredbama članka 5. utvrđeno je da je Ministarstvo financija odgovorno za uspostavu i učinkovito funkcioniranje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, te je unutar Ministarstva financija ustrojena ustrojstvena jedinica za suzbijanje nepravilnosti i prijevara koja ima koordinativnu ulogu između tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima i tijela AFCOS-mreže, i glavna je kontaktna točka OLAF-u u Republici Hrvatskoj. Kao glavna kontaktna točka, ta ustrojstvena jedinica osigurava provođenje inspekcija OLAF-a na području Republike Hrvatske, zaprima i kontrolira izvještaje o nepravilnostima te ih šalje OLAF-u.

Odluka o osnivanju AFCOS mreže (NN 151/13)

Radi postizanja pune operativnosti AFCOS-sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a u RH te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), Odlukom Vlade RH osnovana je AFCOS-mreža (NN 151/13).

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22 i 114/23)

Kazneni zakon propisuje kaznena djela i kaznenopravne sankcije. Usklađen je s Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (PIF-Direktiva).

STRATEŠKI DOKUMENTI

Vezano uz strateške dokumente koji se odnose na zaštitu financijskih interesa EU-a u RH, Vlada RH je 14. siječnja 2010. godine usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU-a za razdoblje 2010.-2012. kao glavni strateški dokument u kojem su istaknuti prioriteti u zaštiti financijskih interesa EU-a te mjere kojima će ostvariti iste.

Nastavno na Nacionalnu strategiju 2010. - 2012., 23. siječnja 2014. Vlada RH je usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije za razdoblje 2014.- 2016. i pripadajući Akcijski plan.

Usvajanje strategija imalo je za cilj osigurati učinkovitu i djelotvornu zaštitu financijskih interesa EU-a kroz jačanje AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj.