AFCOS-služba

Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-služba) kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija Republike Hrvatske obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS-sustava i djeluje kao glavna kontaktna točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

AFCOS-služba kao koordinacijsko tijelo nema ovlasti provođenja administrativnih provjera/istraga, već isključivo koordinira nadležne institucije AFCOS-sustava s ciljem što žurnijeg postupanja po prijavama potencijalnih nepravilnosti i sumnji na prijevaru.
Djelokrug poslova AFCOS-službe propisan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 97/20 i 101/21). Isto tako, položaj i poslovi AFCOS-službe u AFCOS-sustavu određeni su također i Uredbom o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Narodne novine, br. 144/13 i 19/17).

AFCOS-služba se sastoji od 3 organizacijske jedinice:
Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku
Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže
Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu.

Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku
Odjel za izvještavanje o nepravilnostima i analitiku zadužen je za prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju fondova Europske unije od tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo odobravanje s ciljem slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); zaprimanje izvješća o nepravilnostima u korištenju pretpristupnih fondova Europske unije od tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, kontrolu njihove usklađenosti s propisanim pravilima i njihovo podnošenje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje radi odobrenja i slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF); izvještavanje o nepravilnostima u korištenju bespovratnih sredstava u okviru Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije putem elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima i registara nepravilnosti; administriranje na nacionalnoj razini informacijskog sustava za upravljanje nepravilnostima kojeg uspostavlja OLAF; pružanje korisničke podrške tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima u korištenju elektroničkog sustava za upravljanje nepravilnostima; izradu analitičkih izvješća o prijavljenim nepravilnostima; vođenje registra nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; vođenje registra osoba zaduženih za nepravilnosti/koordinatora za nepravilnosti u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže
Odjel za pravne poslove i suradnju s tijelima AFCOS-mreže zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS-sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezano uz funkcioniranje AFCOS-sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; osiguravanje podrške OLAF-ovim istražiteljima tijekom planiranja i provođenja OLAF-ovih istraga na području Republike Hrvatske; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije i pripadajućeg akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; zaprimanje prijava potencijalnih nepravilnosti i koordiniranje nadležnih institucija s ciljem što žurnijeg postupanja po tim prijavama; održavanje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS-mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS-mreži; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu
Odjel za upravljanje rizicima i izobrazbu zadužen je za izradu metodoloških dokumenta za upravljanje rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; koordinaciju upravljanja rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava; utvrđivanje i procjenu rizika na razini Službe i predlaganje mjera za njihovo ublažavanje; izradu izvještaja o upravljanju rizicima nepravilnosti i prijevara u tijelima AFCOS-sustava koji uključuje rezultate procjene rizika tijela AFCOS-sustava i mjere za njihovo ublažavanje; praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu planskih dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS-sustavu u području upravljanja nepravilnostima i zaštite financijskih interesa Europske unije, što uključuje izradu analize potreba za izobrazbom u tijelima AFCOS-sustava i izradu godišnjeg plana izobrazbe za tijela u AFCOS-sustavu; organiziranje seminara i radionica iz svoje nadležnosti (zaštita financijskih interesa Europske unije, funkcioniranje AFCOS-sustava i suradnja s OLAF-om, izvještavanje o nepravilnostima) za tijela AFCOS-sustava i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; planiranje i provedbu projekata s ciljem unaprjeđenja AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj; vođenje registra izobrazbe; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje i komunikaciju u tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima; izradu promotivnog materijala s ciljem predstavljanja uloge Službe i AFCOS-sustava sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije; redovno održavanje internet stranice Službe; pripremu materijala iz nadležnosti Službe vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima i radnim skupinama Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Kontakti AFCOS-službe:

Adresa:
Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska
  
Adresa e-pošte: nepravilnosti.eu@mfin.hr