Zakonodavstvo - AFCOS

Zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj

EU ZAKONODAVSTVO

  • Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, obvezna je ispunjavati obveze iz članaka 310. i 325.Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Sukladno navedenim člancima EU i države članice obvezni su suzbijati prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa EU. Isto tako, od država članica se zahtijeva zaštita financijskih interesa Europske Unije na isti način kao i zaštita nacionalnih financijskih interesa.Također, države članice su dužne koordinirati svoje djelovanje usmjereno na zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara.

Nadalje, članak 317. UFEU ističe obvezu primjene načela zdravog financijskog upravljanja pri izvršavanju proračuna EU od strane država članica u suradnji s Europskom komisijom.

  • Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 propisuje da su države članice EUobvezne odrediti službu kako bi se olakšala suradnja i razmjena informacija s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), uključujući razmjenu operativnih informacija. 

Republika Hrvatska je ispunila obvezu iz članka 3. stavka 4. Uredbe (EU EUROATOM) br. 883/2013, budući da je unutar Ministarstva financija osnovana Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevarakoja obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS sustava i djeluje kao glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), čime se osigurava zaštita financijskih interesa EU u Republici Hrvatskoj.

NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)


U okviru nacionalnog zakonodavstva, zaštita financijskih interesa EU propisana je odredbama članka 114.a Zakona o proračunu(NN 87/08, 136/12, 15/15):

(1) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije uspostavljanjem sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

(2) Vlada će uredbom propisati institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara iz stavka 1. ovoga članka.

  • Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13)

 

  • Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13)


Temeljem članka 114.a stavka 2. Zakona o proračunu(NN 87/08, 136/12, 15/15),donesena je Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13) kao pravna osnova za funkcioniranje AFCOS sustava.

Člankom 2. Uredbe propisano je da je Ministarstvo financija tijelo nadležno za zaštitu financijskih interesa EU u RH. Nadalje, članak 5. utvrđuje da je Ministarstvo financija odgovorno za uspostavu i učinkovito funkcioniranje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, te je unutar Ministarstva financija ustrojena ustrojstvena jedinica za suzbijanje nepravilnosti i prijevara koja ima koordinativnu ulogu između tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima i tijela AFCOS mreže te je glavna kontaktna točka OLAF-u, a koja osigurava provođenje inspekcija OLAF-a na području RH, te zaprima, kontrolira i objedinjuje izvješća o nepravilnostima u svrhu slanja OLAF-u.

  • Odluka o osnivanju AFCOS mreže (NN 151/13)


Radi postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa EU u RH te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), Odlukom Vlade RH osnovana je AFCOS mreža (NN 151/13).

  • Strateški dokumenti

Vezano uz strateške dokumente koji se odnose na zaštitu financijskih interesa EU u RH, Vlada RH je je 14. siječnja 2010. godine usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU za razdoblje 2010.-2012. kao glavni strateški dokument u kojem su istaknuti prioriteti u zaštiti financijskih interesa EU te mjere kojima će ostvariti iste. Nastavno na Nacionalnu stategiju 2010. - 2012. 23. siječnja 2014. godine Vlada RH je usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije za razdoblje 2014.- 2016 i pripadajući Akcijski plan. Usvajanje strategija imalo je za cilj osigurati učinkovitu i djelotvornu zaštitu financijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj.

  • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12)


U okviru kaznenog zakonodavstva, zaštita financijskih interesa propisana je člankom 258. stavkom 5.Kaznenog zakona (NN125/11, 144/12) o kaznenom djelu - subvencijska prijevara.