Zakonodavstvo - AFCOS

Zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj

EU ZAKONODAVSTVO
 

  • Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU)
 
Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, postala je obvezna ispunjavati obveze iz odredbi članaka 310. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Sukladno navedenim odredbama, EU i države članice obvezni su suzbijati prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa EU-a. Isto tako, od država članica se zahtijeva da štite financijske interese Europske unije na isti način kao i nacionalne financijske interese. Također, države članice dužne su koordinirati svoje djelovanje usmjereno na zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara.

Nadalje, odredbe članka 317. UFEU-a ističu obvezu primjene načela zdravog financijskog upravljanja pri izvršavanju proračuna EU-a od strane država članica u suradnji s Europskom komisijom.
 
  • Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999
 
Odredbe članka 3. stavka 4. Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 propisuje da su države članice EU-a obvezne odrediti službu kako bi se olakšala suradnja i razmjena informacija s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), uključujući razmjenu operativnih informacija. 

Republika Hrvatska ispunila je obvezu iz odredbi članka 3. stavka 4. Uredbe (EU, EURATOM) br. 883/2013 time što je unutar Ministarstva financija osnovana Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara koja obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS-sustava i djeluje kao glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), čime se osigurava zaštita financijskih interesa EU-a u Republici Hrvatskoj.
 
 
NACIONALNO ZAKONODAVSTVO
 
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)


U okviru nacionalnog zakonodavstva, zaštita financijskih interesa EU-a propisana je odredbama članka 114.a Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15):

(1) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije uspostavljanjem sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

(2) Vlada će uredbom propisati institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara iz stavka 1. ovoga članka.
 
Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13 i 19/17)

Temeljem odredbi članka 114.a stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), donesena je Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (NN 144/13 i 19/17) kao pravni temelj za funkcioniranje AFCOS-sustava.

Odredbama članka 2. Uredbe propisano je da je Ministarstvo financija tijelo nadležno za zaštitu financijskih interesa EU u RH. Nadalje, odredbama članka 5. utvrđeno je da je Ministarstvo financija odgovorno za uspostavu i učinkovito funkcioniranje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, te je unutar Ministarstva financija ustrojena ustrojstvena jedinica za suzbijanje nepravilnosti i prijevara koja ima koordinativnu ulogu između tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima i tijela AFCOS-mreže, i glavna je kontaktna točka OLAF-u u Republici Hrvatskoj. Kao glavna kontaktna točka, ta ustrojstvena jedinica osigurava provođenje inspekcija OLAF-a na području Republike Hrvatske, zaprima i kontrolira izvještaje o nepravilnostima te ih šalje OLAF-u.
 

  • Odluka o osnivanju AFCOS mreže (NN 151/13)

Radi postizanja pune operativnosti AFCOS-sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a u RH te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), Odlukom Vlade RH osnovana je AFCOS-mreža (NN 151/13).
 
  • Strateški dokumenti
 
Vezano uz strateške dokumente koji se odnose na zaštitu financijskih interesa EU-a u RH, Vlada RH je 14. siječnja 2010. godine usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU-a za razdoblje 2010.-2012. kao glavni strateški dokument u kojem su istaknuti prioriteti u zaštiti financijskih interesa EU-a te mjere kojima će ostvariti iste. Nastavno na Nacionalnu strategiju 2010. - 2012., 23. siječnja 2014. Vlada RH je usvojila Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije za razdoblje 2014.- 2016. i pripadajući Akcijski plan. Usvajanje strategija imalo je za cilj osigurati učinkovitu i djelotvornu zaštitu financijskih interesa EU-a kroz jačanje AFCOS-sustava u Republici Hrvatskoj.
 
  • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)


U okviru kaznenog zakonodavstva, zaštita financijskih interesa EU-a propisana je odredbama članka 258. stavka 5. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19). Navedeni članak odnosi se na kazneno djelo subvencijske prijevare.
 
Međutim, kaznena djela vezano uz korištenje fondova EU-a ne mogu se ograničiti samo na kazneno djelo subvencijske prijevare. Na primjer, osim za kazneno djelo subvencijske prijevare, osoba (fizička/pravna) može biti prijavljena za kaznena djela opisana odredbama sljedećih članaka: 247 – prijevara u gospodarskom poslovanju, 254 – zlouporaba u postupku javne nabave, 256 – utaja poreza ili carine, 259 – zlouporaba povlaštenih informacija, 291 – zlouporaba položaja i ovlasti, 292 – nezakonito pogodovanje, kaznena djela krivotvorenja te ostala korupcijska kaznena djela (mito, i sl.)