Financijska tržišta i financijska pismenost

Slika /slike/FinPis/Grafički prikaz lipanj 24.jpg


Aktivnosti:
 • stručni je nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz:
 • područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala
 • otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
 • alternativnih investicijskih fondova
 • financijskih usluga, uključujući leasing i faktoring
 • sustava osiguranja i reosiguranja
 • obveznih osiguranja u prometu
 • propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
 • propisa koji uređuju financijske instrumente
 • financijskih konglomerata
 • preuzimanja dioničkih društava
 • analizira i predlaže mjere za poboljšanja iz područja financijskih tržišta i financijske pismenosti
 • priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije
 • surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora
 • prati rad nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije
 • priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijale i informacije za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge
 • priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora
 • obavlja poslove koji se odnose na isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • izrađuje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 • koordinira poslove u području financijske pismenosti potrošača te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga
 • izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenost potrošača
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.