Služba za imovinsko pravne poslove i zastupanje

Zašto se naknada za oduzete nekretnine ne utvrđuje po tržišnoj cijeni?

 Visina naknade za oduzetu imovinu određuje se temeljem članka 63. Zakona o naknadi, kojima je propisan način utvrđivanja mjerila za izračun visine naknade, te temeljem podzakonskih akata (pravilnika) donesenih na temelju navedene odredbe i ne predstavlja tržišnu vrijednost nekretnina.

Naime, Zakon o naknadi ne predviđa isplatu tržišne naknade, već određuje obeštećenje za pretrpljene nepravde za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine sukladno gospodarskoj moći Republike Hrvatske, a sto je u skladu s Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine (Narodne novine, br. 39/99 i 42/99-ispr.)

Kad je bio rok za podnošenje zahtjeva za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova i da li se može danas podnijeti zahtjev za otkup stana?
Odredbom članka 24. Zakona o naknadi propisano je da se zahtjev za otkup stana podnosi u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o naknadi, odnosno u razdoblju između 1. siječnja 1997. godine i 1. travnja 1997. godine.
Navedeni tromjesečni rok je prekluzivni rok, te propuštanjem podnošenja zahtjeva u gore navedenom roku stanar gubi pravo na otkup stana po odredbama Zakona o naknadi.
Može li se zahtjev za naknadu oduzete imovine još uvijek podnijeti?
Danas se više ne može podnijeti zahtjev za naknadu oduzete imovine, Naime, člankom 65. Zakona o naknadi propisano je da se postupak naknade oduzete imovine pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi ureda državne uprave, te da je prijašnji vlasnik dužan podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, tj. od 1. siječnja 1997. godine do 1. srpnja 1997. godine.
Također, sukladno članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne Novine, broj 80/02 i 81/02) propisano je da zahtjev za naknadu oduzete imovine mogu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijašnji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli po odredbama ovog Zakona, a nisu do sada podnijeli zahtjev ili im je zahtjev pravomoćno odbijen, i to:
- prijašnji vlasnici - državljani Republike Hrvatske koji na dan donošenja Zakona o naknadi nisu imali hrvatsko državljanstvo, prijašnji vlasnici - strane fizičke i pravne osobe osim u slučaju kada je pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumima, te prijašnji vlasnici koji su prema Popisu stanovništva iz 1991. godine imali prebivalište na okupiranim područjima Republike Hrvatske, odnosno na područjima pod upravom UNTAES-a. Slijedom navedenog produženi rok za podnošenje zahtjeva trajao je od 5. srpnja 2002. godine do 7. siječnja 2003. godine.
Može li Ministarstvo financija prije prodaje stana zaključiti ugovor o najmu nacionaliziranog i konfisciranog stana?
Ministarstvo financija je ovlašteni prodavatelj nacionaliziranih i konfisciranih stanova te nije vlasnik navedenih stanova odnosno nositelj knjižnog prava na istima. Slijedom navedenog ne može u svojstvu najmodavca upravljati i raspolagati navedenim stanovima sukladno odredbama Zakona o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96).
Tko vodi postupak naknade za oduzetu imovinu?
Odredbom članka 64. Zakona o naknadi propisano je među ostalim da se postupak ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, provodi na zahtjev prijašnjega vlasnika te da se zahtjev podnosi nadležnoj službi prema mjestu gdje se nalazi imovina koja je predmet naknade. Nadalje, odredbom članka 69. istog Zakona propisano je da nakon provedenoga postupka u kojem se utvrđuju činjenice odlučne za odlučivanje o zahtjevu, nadležna služba ureda državne uprave donosi rješenje o naknadi za oduzetu imovinu. Slijedom navedenog, postupak naknade za oduzetu imovinu provodi nadležna služba prema mjestu gdje se nalazi imovina.
Tijelima gradske uprave predao sam zahtjev za otkup stana koji do danas nije riješen te stoga molim odgovor sto trebam napraviti da bi se ponovno pokrenuo postupak otkupa stana na kojem imam svojstvo nositelja stanarskog prava/zaštićenog najmoprimca?

Potrebno je uputiti pisani zahtjev nadležnom tijelu kojem je predan zahtjev za otkup stana, te zatražiti istim pokretanje postupka otkupa stana na način da se navedeni pisani zahtjev zajedno s cjelokupno dokumentacijom proslijedi na nadležno postupanje Ministarstvu financija

Otkupio sam (nacionalizirani ili konfiscirani) stan na obročnu otplatu, te sam ga otplatio u cijelosti. Što trebam napraviti da bih brisao hipoteku u zemljišnim knjigama?
Potrebno je uputiti Ministarstvu financija, Sektoru za naknadu oduzete imovine pisani zahtjev za izdavanje Brisovnog očitovanja, te ćete nakon zaprimanja istog dobiti daljnje upute o postupanju povodom vašeg zahtjeva.