Služba za naknadu

Koja je pravna osnova za isplatu naknade za oduzetu imovinu u novcu / obveznicama Republike Hrvatske?
Ovlaštenik naknade kojemu je u postupku utvrđivanja prava na naknadu za oduzetu imovinu prema Zakonu o naknadi utvrđeno pravo na naknadu u novcu/obveznicama Republike Hrvatske mora imati pravomoćno rješenje, kojim je Ministarstvo financija određeno obveznikom naknade.
Mogu li temeljem nepravomoćnog rješenja ostvariti pravo na naknadu?
Ne. Rješenje kojim je Ministarstvo financija utvrđeno obveznikom naknade mora biti pravomoćno da bi postalo izvršno.
Kako ostvarujem pravo na naknadu u novcu i obveznicama?
Ministarstvo financija obveznik je isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske. Po primitku pravomoćnog rješenja dostavljenog od nadležnog ureda državne uprave/Grada Zagreba/Županije, kojim je ovlašteniku naknade utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u novcu/obveznicama ili samo obveznicama, Ministarstvo upućuje dopis ovlaštenicima naknade kojim se traži popunjavanje obrasca za isplatu naknade u novcu  i/ili obrasca za isplatu naknade u obveznicama Republike Hrvatske. Ovlaštenik naknade putem obrasca daje nalog Ministarstvu na koji način želi da mu se isplati pripadajuća naknada. Po primitku ispravno popunjenog obrasca s potpunom dokumentacijom, Ministarstvo će u rokovima utvrđenim pravomoćnim rješenjem isplatiti pripadajuću naknadu u novcu, a za obveznice u roku 30 dana od dana dostave cjelovite dokumentacije.
Što ako želim opunomoćiti drugu osobu da umjesto mene prima naknadu?
Ukoliko ovlaštenik naknade želi opunomoćiti drugu osobu da umjesto njega prima naknadu u novcu i/ili obveznicama potrebno je dostaviti ispravno popunjenu i odgovarajući ovjerenu punomoć, kao i popunjeni obrazac za isplatu naknade u novcu s opunomoćenikom i obrazac za isplatu naknade u obveznicama Republike Hrvatske s opunomoćenikom.
Što znači odgovarajuća ovjerena punomoć?
Odgovarajuća ovjerena punomoć u Republici Hrvatskoj znači da ovjera mora biti izvršena kod javnog bilježnika. Odgovarajuća ovjerena punomoć u inozemstvu znaci da je ovjera izvršena u veleposlanstvu ili konzulatu Republike Hrvatske.

Odgovarajuća ovjerena punomoć u inozemstvu uređuje se međunarodnim ugovorima ili zakonom. Ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoje dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave/punomoć nadovjeriti u postupku pune legalizacije, sukladno Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Puna legalizacija nije potrebna u odnosu na isprave koje potječu iz zemalja potpisnica Haške Konvencije o ukidanju potrebne legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine, koje isprave se u državi izdanja tada legaliziraju Apostille-om. Ukoliko isprave nisu sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, moraju biti prevedene na hrvatski jezik i/ili latinično pismo po ovlaštenom sudskom tumaču.