Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Postao sam vlasnik stana (kupoprodajom, nasljeđivanjem, darovanjem, uzdržavanjem...). Koju dokumentaciju moram dostaviti kako bi me Ministarstvo financija evidentiralo kao novog vlasnika?
Trebate dostaviti dokument na temelju kojeg ste stekli vlasništvo nad stanom (ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti, ugovor o darovanju, ugovor o uzdržavanju…).
Mogu li traženu dokumentaciju (ugovor, punomoć, vlasnički list, izjavu, rješenje…) dostaviti u preslici?
Potrebno je dostaviti original ili presliku ovjerenu od strane javnog bilježnika.
Je li još uvijek na snazi zakonska odredba o pravu prvokupa?
Pravo prvokupa brisano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, broj 80/02) i Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, broj 81/02).
Kako mogu saznati trenutno stanje otplate po ugovoru o prodaji stana?
Stanje otplate možete saznati svaki radni dan osobnim dolaskom, telefonskim upitom ili pisanim zahtjevom.
Imam namjeru kupiti stan. Moram li otplatiti preostali iznos cijene stana odjednom ili mogu preuzeti daljnji tijek otplate?
Ne morate otplatiti preostali iznos cijene stana odjednom, već možete preuzeti otplatu duga i obroka cijene stana sukladno odredbama osnovnog ugovora sto trebate i navesti u kupoprodajnom ugovoru ili dostaviti javnobilježnički ovjerenu Izjavu kojom preuzimate otplatu duga i obroka cijene stana.
Ukoliko kupac preuzima daljnji tijek otplate Ministarstvo izdaje suglasnost na preuzimanje otplate duga i obroka cijene stana, sukladno odredbama osnovnog ugovora.
Trebam potvrdu o stanju otplate cijene stana u svrhu dobivanja kredita, reguliranja poreza, prodaje stana…
Na vaš Zahtjev za izdavanje potvrde izdati ćemo traženu potvrdu.
 
Kasnim sa plaćanjem mjesečnih obroka. Obračunava te li zateznu kamatu i po kojoj stopi?
Na zakašnjenje u plaćanju obračunava zateznu kamatu sukladno Zakonu o zateznim kamatama (NN, broj 94/04, 35/05) i Uredbi o visini stope zatezne kamate (NN, broj 153/04), Odluci o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke (NN, broj 94/17) i Zakonu o obveznim odnosima (NN, broj 35/05, 41/08, 78/15, 29/18).
Imam financijskih poteškoća i trenutno nisam u mogućnosti podmiriti dospjeli dug. Mogu li dobiti odgodu plaćanja dospjelog duga i na koji vremenski rok?
Ukoliko imate financijskih poteškoća i niste u mogućnosti podmiriti dospjeli dug, možete dostaviti Zamolbu za odgodu plaćanja dospjelog duga cijene stana. Odgodu možete dobiti najviše do 12 mjeseci sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, broj 43/92). Napominjemo da na dospjeli dug i nadalje teče zatezna kamata do dana plaćanja.
 
Otplatio bih ostatak cijene stana u cijelosti, što moram poduzeti?
Ukoliko želite prijevremeno otplatiti preostali iznos cijene stana potrebno je dostaviti Zahtjev za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana.
Kasnim sa plaćanjem mjesečnih obroka. Obračunava te li zateznu kamatu i po kojoj stopi?
Na zakašnjenje u plaćanju obračunava zateznu kamatu sukladno Zakonu o zateznim kamatama (NN, broj 94/04, 35/05) i Uredbi o visini stope zatezne kamate (NN, broj 153/04), Odluci o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke (NN, broj 94/17) i Zakonu o obveznim odnosima (NN, broj 35/05, 41/08, 78/15, 29/18).
Imam financijskih poteškoća i trenutno nisam u mogućnosti podmiriti dospjeli dug. Mogu li dobiti odgodu plaćanja dospjelog duga i na koji vremenski rok?
Ukoliko imate financijskih poteškoća i niste u mogućnosti podmiriti dospjeli dug, možete dostaviti Zamolbu za odgodu plaćanja dospjelog duga cijene stana. Odgodu možete dobiti najviše do 12 mjeseci sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, broj 43/92). Napominjemo da na dospjeli dug i nadalje teče zatezna kamata do dana plaćanja.
 
Otplatio bih ostatak cijene stana u cijelosti, što moram poduzeti?
Ukoliko želite prijevremeno otplatiti preostali iznos cijene stana potrebno je dostaviti Zahtjev za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana.
Otplatio bih ostatak cijene stana u cijelosti, što moram poduzeti?
Ukoliko želite prijevremeno otplatiti preostali iznos cijene stana potrebno je dostaviti Zahtjev za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana.
Želim saznati koji iznos bih morao uplatiti ukoliko se odlučim za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana?
Iznos možete saznati ukoliko zatražite Informativni izračun preostalog iznosa cijene stana
Otplatio sam sve obroke cijene stana po ugovoru. Kako da brišem upisanu hipoteku na stanu?
Za brisovno očitovanje potrebno je dostaviti Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja i presliku vlasničkog lista.
Sve obavijesti Ministarstva financija želio bih primati na adresu koja je različita od adrese stana iz ugovora.
U tom slučaju podnesite Zahtjev za promjenom dopisne adrese i sve obavijesti će stizati na traženu adresu.
Na koji način podmirujem mjesečne obroke?
Ministarstvo financija ne šalje mjesečne uplatnice, već ste kunski iznos obroka iz ugovora dužni uplaćivati putem naloga za plaćanje (opća uplatnica) na jedan od sljedećih računa:
 

1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb; IBAN: HR5823400091100110814
2. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb; IBAN: HR4223900011100308042
3. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka; IBAN: HR5824020061100417521

model: HR67
poziv na broj: OIB vlasnika stana