Način upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika korištenjem web aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata

Sukladno članku 12. Pravilnika, osoba ovlaštena za upis podataka u Registar upisuje podatke u Registar te ažurira već unesene podatke sukladno odredbama Pravilnika korištenjem web aplikacije Registar stvarnih vlasnika (u daljnjem tekstu: aplikacija RSV) uz korištenje digitalnog certifikata.

Načini upisa podataka u Registar uz korištenje digitalnog certifikata:
- Scenarij 1: Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta samostalno koristi aplikaciju RSV
- Scenarij 2: Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta kroz sustav e-Ovlaštenja daje prava pristupa drugoj osobi
- Scenarij 3: Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - osobni dolazak osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta u poslovnicu Financijske agencije
- Scenarij 4: Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - Posrednik


Scenarij 1 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta samostalno koristi aplikaciju RSV

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta samostalno pristupa aplikaciji RSV digitalnim certifikatom tražene razine sigurnosti. Aplikacija RSV sadrži korisničke upute . Aplikacija RSV šalje upit sustavu e-Ovlaštenja je li osoba koja pristupa aplikaciji RSV zakonski ovlaštena osoba, ukoliko da, osoba pristupa aplikaciji RSV.

Ovlaštena osoba = Korisnik RSV

 

 Slika 1 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta samostalno koristi aplikaciju RSV
 

Scenarij 2 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta kroz sustav e-Ovlaštenja daje prava pristupa drugoj osobi

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta pristupa e-Ovlaštenjima digitalnim certifikatom tražene razine sigurnosti te unutar aplikacije dodjeljuje prava pristupa za aplikaciju RSV drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta (proces dodjele prava pristupa e-usluzi opisan je u korisničkoj uputi za e-Ovlaštenja koja je dostupna u web aplikaciji e-Ovlaštenja). Nakon što fizička osoba unutar istog ili drugog poslovnog subjekta na koju su prava pristupa prenesena prihvati ista (uvjet digitalni certifikat), omogućava se pristup aplikaciji RSV.

 


 

 

 Slika 2 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta kroz sustav e-Ovlaštenja daje prava pristupa drugoj osobi

 

Scenarij 3 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - osobni dolazak osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta u poslovnicu Financijske agencije

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta osobno dolazi na šalter e-Ovlaštenja s Pristupnicom za e-Ovlaštenja te preslikom osobne iskaznice. Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje zahtjev referentu Financijske agencije za e-Ovlaštenja za dodjelu prava pristupa aplikaciji RSV drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta. Prilikom podnošenja zahtjeva, osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta će referentu
Financijske agenciji učiniti dostupnim sljedeće podatke:

  • Naziv i OIB pravnog subjekta za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Identifikator pravnog subjekta (na primjer MBO iz obrtnog registra i dr.) za koji se drugoj osobi daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Ime i prezime i OIB fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • E-mail adresa fizičke osobe kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Naziv i OIB pravnog subjekta u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Identifikator pravnog subjekta (na primjer MBO iz obrtnog registra i dr.) u kojoj je zaposlena fizička osoba kojoj se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Matični broj obrta ili slobodnog zanimanja kojem se daju prava za upis podataka u aplikaciji RSV
  • Referent Financijske agencije dodjeljuje prava pristupa aplikaciji RSV drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta, koja ta osoba mora prihvatiti (uvjet digitalni certifikat), kako bi se prava pristupa aktivirala.


Slika 3 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - osobni dolazak osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta u poslovnicu Financijske agencije


Scenarij 4 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - Posrednik

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ne dolazi osobno u poslovnicu Financijske agencije, te šalje Posrednika na šalter e-Ovlaštenja s: 


Posrednik dolazi na šalter e-Ovlaštenja te uz navedenu dokumentaciju referentu Financijske agencije predaje i presliku vlastite osobne iskaznice. Referent Financijske agencije temeljem zaprimljene dokumentacije dodjeljuje prava za upis podataka u aplikaciji RSV drugoj fizičkoj osobi unutar istog ili drugog poslovnog subjekta, koja ta osoba mora prihvatiti (uvjet digitalni certifikat), kako bi se prava pristupa aktivirala.


 

Slika 4 - Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije - Posrednik

Osoba ovlaštena za zastupanje koja ne posjeduje poslovni certifikat, može s FINA-om ugovoriti izdavanje poslovnog certifikata. Potrebne informacije se nalaze na sljedećem linku: https://www.fina.hr/certifikati-na-uredaju-za-pristup-i-koristenje-elektronickih-servisa-usluga/poslovni