Registri

Na temelju članaka 34. i 35., a u svezi s člankom 124. stavkom 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) objavljuje se Registar revizora, s podacima preuzetim od Hrvatske revizorske komore zaključno s danom 5. listopada 2018.

Upisi promjene podataka u odgovarajućim registrima po zahtjevima koji su podneseni Ministarstvu financija provest će se naknadno.

Pozivaju se subjekti upisa koji još nisu obavijestili Ministarstvo financija o promijenjenim podacima, da podnesu zahtjev na nadzor.revizije@mfin.hr

Obrazac zahtjeva za upis promjene podataka u registru može se preuzeti u rubrici dokumenti pod nazivom: Prilog I zahtjev za upis promjene podataka u registru.

Sukladno članku 15. Pravilnika o vođenju registara ("Narodne novine", br. 44/19), osobe koje su upisane u odgovarajuće registre dužne su pisanim putem obavijestiti Ministarstvo financija o svakoj promjeni podataka sadržanih u registrima u roku od osam dana od dana nastale promjene, te zahtjevu za upis promjene podataka priložiti odgovarajuću i vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje nastalu promjenu, odnosno potvrđuje istinitost podataka čiji se upis ili promjena traži.

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a može se dostaviti i elektroničkim putem. Na zahtjev Ministarstva financija, osoba je dužna predočiti izvornu dokumentaciju na uvid.

Obavijest sa zahtjevom za promjenu podataka u registru za revizorskog vježbenika potpisuje zastupnik revizorskog društva, odnosno samostalni revizor kod kojeg je revizorski vježbenik u radnom odnosu ili je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.