Registri

REGISTAR REVIZORA


Na temelju članaka 34. i 35., a u svezi s člankom 124. stavkom 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) objavljuje se Registar revizora, s podacima preuzetim od Hrvatske revizorske komore zaključno s danom 5. listopada 2018.
Obrazac zahtjeva za upis promjene podataka u registru može se preuzeti u rubrici dokumenti pod nazivom: Prilog I zahtjev za upis promjene podataka u registru, a podnosi se na e-mail nadzor.revizije@mfin.hr.


Podnositelj može zahtjev podnijeti i putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.


Prilikom podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva.


Sukladno članku 15. Pravilnika o vođenju registara (Narodne novine, br. 44/19), osobe koje su upisane u odgovarajuće registre dužne su pisanim putem obavijestiti Ministarstvo financija o svakoj promjeni podataka sadržanih u registrima u roku od osam dana od dana nastale promjene, te zahtjevu za upis promjene podataka priložiti odgovarajuću i vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje nastalu promjenu, odnosno potvrđuje istinitost podataka čiji se upis ili promjena traži.


Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a može se dostaviti i elektroničkim putem. Na zahtjev Ministarstva financija, osoba je dužna predočiti izvornu dokumentaciju na uvid.

 
Registar revizora sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, br. 27/19 i 51/21) dana 15.ožujka 2022. godine povezan je na e-uslugu u sustav e-Građani.
 
Ako primijete da je prilikom povezivanja na e-uslugu eventualno došlo do bilo kakvih neslaganja podataka u Registru revizora sa stvarnim stanjem stvari, molimo ovlaštene revizore/revizorska društva, da isto jave putem e-maila na adresu elektroničke pošte nadzor.revizije@mfin.hr.