Odobrenja za rad

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu te registracija revizorskog društva iz druge države članice i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji propisani su u Republici Hrvatskoj Zakonom o reviziji (Narodne novine, br. 127/17, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnikom o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, br. 27/19 i 51/21).


Ministarstvo financija izdaje odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga fizičkoj osobi koja ispunjava propisane uvjete i stječe naziv ovlaštenog revizora, u skladu s odredbama članka 7. Zakona.


Ministarstvo financija izdaje odobrenje za rad revizorskom društvu u skladu s odredbama članka 17. Zakona i izdaje odobrenje za rad ovlaštenom revizoru za obavljanje revizorskih usluga u obliku samostalne djelatnosti, u skladu s odredbama članka 18. Zakona.


Ministarstvo financija izdaje odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije ovlaštenom revizoru iz druge države članice kojem je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo matične države članice u skladu s odredbama članka 22. Zakona, pod uvjetom da položi ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona.


Ministarstvo financija rješenjem će registrirati za obavljanje zakonske revizije pravnu osobu iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad revizorskog društva izdalo nadležno tijelo matične države članice, pod uvjetom da glavni revizijski partner koji obavlja zakonsku reviziju u ime tog revizorskog društva ima odobrenje za rad Ministarstva financija, u skladu s odredbama članka 25. Zakona.


Na osnovi reciprociteta, Ministarstvo financija može izdati odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije ovlaštenom revizoru iz treće zemlje kojem je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako položi ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona te u skladu s uvjetima propisanim u članku 27. Zakona.


Pod uvjetima iz članka 30. Zakona, Ministarstvo financija će na njegov zahtjev rješenjem registrirati revizora u trećoj zemlji, odnosno subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji ako izdaje revizorsko izvješće o godišnjim financijskim izvještajima ili godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima izdavatelja koji ima sjedište izvan Europske unije, a čiji su prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i u skladu s uvjetima propisanim u članku 29. Zakona.


Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjev za registraciju može se podnijeti i putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.
Prilikom podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev, odgovarajuću dokumentaciju i upitnike iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio Pravilnika kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva.