Stambena štednja

Stambena štednja u smislu Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje („Narodne novine“, br. 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., 21/10., 15/13., 139/13., 151/14. i 110/15.; u daljnjem tekstu: Zakon) predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava - depozita od domaćih fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba stambenih štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske.


Važeći Zakon stupio je na snagu 1. siječnja 1998. godine, a njime su propisani uvjeti stambene štednje i stambenih kredita, uvjeti, mjerila i postupak davanja i korištenje državnih poticajnih sredstava za rješavanje stambenih potreba građana te pripadajuće kaznene odredbe. 
 
Stambenu štednju prikupljaju specijalizirane financijske institucije - stambene štedionice. Stambene štedionice se osnivaju i posluju sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“, broj 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20. i 146/20.). 
Stambena štednja je posebna namjenska štednja. 
Stambene štedionice odobravaju štedišama kredite radi rješavanja stambenih potreba. 
Stambeni kredit odobrava se za: 
  • kupnju stana ili obiteljske kuće,
  • izgradnju stana ili obiteljske kuće,
  • rekonstrukciju, adaptaciju i popravak te opremanje stana ili obiteljske kuće,
  • kupnju građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom, 
  • komunalno uređenje građevinske čestice i 
  • otplatu stambenog kredita u korištenju uzetog kod kreditne institucije.

Državna poticajna sredstva

Sukladno članku 21. Zakona, državna poticajna sredstva za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovi dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.
 
Državna poticajna sredstva (u daljnjem tekstu: DPS) isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuje DPS, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.
 
Pod raspoloživom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je štediša uplatio tijekom jedne godine nakon umanjenja za iznose naknada koju naplaćuje stambena štedionica. 
DPS tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.                                
 
DPS zajedno s pripadajućom kamatom isplatit će se stambenom štediši ako stambeni štediša:
  1. ostvari pravo na stambeni kredit i sklopi ugovor o kreditu u skladu s ovim Zakonom,
  2. ne otkaže ugovor o stambenoj štednji u razdoblju kraćem od pet godina od početka stambene štednje,
  3. raskine ugovor o stambenoj štednji zbog neispunjavanja zakonskih ili ugovornih obveza stambene štedionice.
Uvođenjem stambene štednje 1998. godine, visina DPS-a bila je određena kao fiksan postotak, no čiji je iznos do sada smanjivan nekoliko puta. Prvobitno, DPS je iznosio 25% od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju DPS, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.
 
Izmjenom Zakona 2005. godine, postotak DPS smanjen je s 25% na 15%, a izmjenama Zakona 2013. godine smanjen je s 15% na 10%. Također, zakonskim izmjenama 2013., određeno je da se DPS na stambenu štednju prikupljenu tijekom 2014. neće isplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Posljednjim izmjenama Zakona 2014., odnosno 2015., uveden je varijabilni iznos DPS-a po uzoru na neke države članice Europske unije koje imaju višegodišnje pozitivno iskustvo u primjeni varijabilnog iznosa DPS-a čime je stvoren stabilan zakonodavni okvir i preduvjet za daljnji razvoj sustava stambene štednje.
 
Stoga se za stambenu štednju prikupljenu od 1. siječnja 2015. godine na dalje, isplaćuje DPS prema postotku utvrđenom formulom iz članka 21. stavka 2. Zakona, tzv. varijabilnom postotku.
 
Postotak državnih poticajnih sredstava određuje se po sljedećoj formuli:
% DPS = Kp + Fs
pri čemu je:
 
% DPS – postotak državnih poticajnih sredstava.
 
Kp – prosječna kamatna stopa na nove devizne depozite stanovništva kod kreditnih institucija oročenih na razdoblje od 1 do 2 godine koja se izračunava jednom godišnje za razdoblje od 12 mjeseci počevši od srpnja prethodne godine do lipnja tekuće godine (uključujući podatak za lipanj) na temelju objavljenih statističkih podataka Hrvatske narodne banke.
 
Fs – faktor stabilizacije kamatne stope izračunava se jednom godišnje kao pola aritmetičke sredine prinosa do dospijeća na obveznice Republike Hrvatske izdane u kunama uz valutnu klauzulu u eurima s preostalim rokom do dospijeća od pet godina za razdoblje od 12 mjeseci počevši od srpnja prethodne godine do lipnja tekuće godine (uključujući podatak za lipanj) temeljem objavljenih statističkih podatka Hrvatske narodne banke. Ako nije dostupan podatak o prinosu do dospijeća obveznica s preostalim rokom dospijeća od 5 godina, uzima se pola aritmetičke sredine prinosa do dospijeća najbližih obveznica s većim preostalim rokom do dospijeća. U izračun aritmetičke sredine prinosa ne uzimaju se mjeseci za koje nije raspoloživ podatak o mjesečnom prinosu.
 
Postotak državnih poticajnih sredstava iskazuje se na jednu decimalu u skladu s matematičkim pravilima o zaokruživanju.
 
Državna poticajna sredstva za 2015. godinu

DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini iznose 4,9% = najviše 245,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 4,9% = 245,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini („Narodne novine“, broj 154/14.) donesenoj temeljem Uredbe o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje („Narodne novine“, broj 151/14.).
 
Državna poticajna sredstva za 2016. godinu

DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini iznose 4,1% = najviše 205,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 4,1%= 205,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini („Narodne novine“, broj 119/15.).
 
Državna poticajna sredstva za 2017. godinu

DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini iznose 3,3% = najviše 165,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 3,3% = 165,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini („Narodne novine“, broj 123/16.).
 
Državna poticajna sredstva za 2018. godinu
 
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznose 1,8% = najviše 90,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 1,8% = 90,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini („Narodne novine“, broj 26/18.). 
 
Državna poticajna sredstva za 2019. godinu
 
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini iznose 1,2% = najviše 60,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 1,2% = 60,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini („Narodne novine“, broj 4/19.). 
 
Državna poticajna sredstva za 2020. godinu
 
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini iznose 0,7% = najviše 35,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 0,7% = 35,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini („Narodne novine“, broj 7/20.). 
 
Državna poticajna sredstva za 2021. godinu
 
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini iznose 0,3% = najviše 15,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 0,3% = 15,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini („Narodne novine“, broj 145/20.). 
 
Članak 23. Zakona određuje da su stambene štedionice dužne najkasnije do konca veljače tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija za sve stambene štediše dokumentirani pisani zahtjev za isplatu DPS-a za prethodnu godinu.
 
Ministarstvo financija je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, dužno u roku 60 dana od dana podnošenja korigiranog zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici DPS.
 
Sukladno navedenim zakonskim odredbama, sve stambene štedionice/pravni sljednici su do 28. veljače 2022. podnijele Ministarstvu financija, za sve stambene štediše, dokumentirani pisani zahtjev za isplatu DPS-a za 2021. godinu.
 
Nakon provjere, usklađenja i kontrole dostavljenih zahtjeva stambenih štedionica/pravnih sljednika, Ministarstvo financija isplatit će DPS za 2021. godinu, sukladno odredbama članka 23. Zakona.
 
Državna poticajna sredstva za 2022. godinu
 
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini iznose 0,4% = najviše 20,00 kuna po stambenom štediši (5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši * 0,4% = 20,00 kuna), sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini („Narodne novine“, broj 143/21.).