Revizija

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Samostalni sektor za nadzor revizije
tel: 01/4591 286
e-mail kontakt: nadzor.revizije@mfin.hr

Odgovarajući zahtjevi temeljem Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) i pripadajućih podzakonskih propisa Ministarstvu financija mogu se podnijeti i putem e-usluge u sustavu e-Građani  u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

Prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev i pripadajuću dokumentaciju kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva. Korisničkim uputama za rad s aplikacijom Registar revizora može se pristupiti bez upotrebe vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

 

 • ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove koji se odnose na nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014);
 • izriče nadzorne mjere i poduzima druge radnje usmjerene ka uklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; 
 • obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; 
 • obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; 
 • vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; 
 • vodi druge evidencije u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014; 
 • izdaje potvrde; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom;
 • surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; 
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; 
 • obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; 
 • obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti;
 • sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; izrađuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; 
 • procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; 
 • sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; 
 • obavlja poslove koji se odnose na članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama; 
 • izrađuje upute, smjernice i druge objave kojima se obavještavaju određene skupine subjekata nadzora i drugi adresati o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; 
 • priprema sadržaje za objavu na internetskim stranicama za koje je Zakonom o reviziji propisana obveza javne objave; razmjenjuje informacije o nadzornim mjerama; 
 • surađuje, dostavlja izvješća i skupne informacije Odboru europskih tijela za nadzor revizije (CEAOB-u) i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; 
 • obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge;
 • pruža stručnu pomoć i surađuje u postupcima nadzora i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava glede zakonske revizije;
 • obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; 
 • vodi evidenciju sklopljenih ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koje sklapaju i obnavljaju revizorska društva; 
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga propisane zakonom kojim se uređuje revizija i Uredbom (EU) br. 537/2014.