Godišnji upitnik revizorskog društva za 2022. godinu

Prema nadležnostima koje Ministarstvo financija ima u smislu Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) i provedbe Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014), u svrhu prikupljanja podataka od revizorskih društava i obrade podataka za potrebe nadzornih aktivnosti, daje se Godišnji upitnik revizorskog društva za 2022. godinu u elektroničkom formatu.