Obveze subjekata nadzora

Revizorska društva i samostalni revizori obvezni su dostaviti Ministarstvu financija obavijesti, podatke i dokumentaciju na način i u rokovima u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, u daljnjem tekstu: Zakon) i ako je to primjenjivo Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba).  Isti se dostavljaju poštom, neposrednim uručenjem ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu e-mail kontakt