Izobrazba

Ministar financija donio je Program izobrazbe u području financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na temelju kojeg se provodi izobrazba za:
 • rukovoditelje ustrojstvenih jedinica te za
 • osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola (rukovoditelji ustrojstvenih jedinica nadležni za financije, imenovani koordinatori za razvoj sustava unutarnjih kontrola, službenici koji rade u ustrojstvenoj jedinici zaduženoj za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te druge osobe koje odgovorna osoba institucije odredi zaduženim za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola).

Osim stručne izobrazbe, Ministarstvo financija organizira različite seminare i radionice u cilju stručnog usavršavanja odgovornih osoba institucija koji su odgovorni za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, kao i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica koji su odgovorni za razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu.
 
Program izobrazbe sastoji se od redovne izobrazbe koja se provodi kroz dva modula te povremene izobrazbe koja se provodi kroz radionice i seminare te ostale oblike izobrazbe.
 
Moduli redovne izobrazbe:

1. Modul - Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola - ciljano stanje za korisnike proračuna
U okviru ovog modula Programom se obuhvaća:
 • uvod u sustav unutarnjih kontrola i veza s financijskim upravljanjem
 • odgovornost odgovorne osobe institucije i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica za razvoj sustava unutarnjih kontrola
 • poslovi koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola
 • okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola
 • analiza stanja sustava unutarnjih kontrola na temelju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, obavljenih revizija od strane unutarnje i vanjske revizije i drugih izvora informacija

2. Modul - Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola - praktična primjena kod korisnika proračuna
U okviru ovog modula Programom se obuhvaća:
 • uspostava okvira za razvoj unutarnjih kontrola u praksi
 • strateško planiranje na državnoj i lokalnoj odnosno područnoj (regionalnoj) razini
 • povezivanje strateških i operativnih planova
 • upravljačka odgovornost
 • upravljanje rizicima
 • izrada i izvršenje proračuna/financijskog plana
 • izrada i izvršenje godišnjeg plana rada i plana nabave
 • riznica jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u funkciji financijskog upravljanja

Povremena izobrazba se provodi u sljedećim područjima:
 • povezivanje strateškog plana s financijskim planom
 • upravljanje rizicima
 • upravljačka odgovornost
 • upravljačko i troškovno računovodstvo
 • fiskalna odgovornost i
 • druga područja koja se procijene potrebnim.

Katalog izobrazbe
Ministarstvo financija, Središnja harmonizacijska jedinica donosi Katalog izobrazbe u području financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola.
 
Katalog izobrazbe se priprema na godišnjoj razini, a sadrži pregled modula i radionica u području financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, naziv, opseg, cilj, ciljnu skupinu, sadržaj i ključne točke pojedinog modula/radionice te termine održavanja.
 
Katalog izobrazbe je informativan, a prijave za izobrazbu zaprimaju se po obavijesti i uputama Državne škole za javnu upravu.