Primjeri pisanih internih procedura

Razvoj sustava unutarnjih kontrola zahtijeva detaljnije razrađivanje postupaka odnosno jasnije procedure, definiranje nadležnosti i odgovornosti svih sudionika i uređivanje kontrolnih aktivnosti, osobito u procesima iz proračunskog ciklusa (proces planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana te proces nabave i ugovaranja). Zakoni i podzakonski propisi u tom smislu nisu dovoljni.

U provedbu navedenih procesa izravno i neizravno uključen je veliki broj ustrojstvenih jedinica te je važno internim procedurama, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, detaljnije urediti pravila postupanja, definirati sudionike, njihove ovlasti i odgovornosti, kontrolne postupke, propisati formulare, obrasce i druga slična pitanja koja se smatraju potrebnim detaljnije urediti.

U cilju razvoja sustava unutarnjih kontrola, rukovoditelji ustrojstvenih jedinica za financije u suradnji s rukovoditeljima drugih ustrojstvenih jedinica, nastavno na zakonsku regulativu, razrađuju odgovarajuće interne procedure (pravilnike, naputke, upute, smjernice) iz proračunskog ciklusa za svoje institucije.

U cilju razmjene iskustva i dobre prakse koju korisnici proračuna razvijaju na području izrade internih procedura, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija prikuplja interne akte i procedure koje pripremaju korisnici proračuna.

Namjera je na ovoj stranici stvoriti bazu internih procedura kao primjere dobre prakse korisnika proračuna i time potaknuti i druge korisnike na izradu sličnih internih procedura te razvijati praksu izrade takvih internih akata za potrebe razvoja ovog sustava.

Na ovoj stranici objavljuju se interne procedure korisnika proračuna s državne i lokalne (regionalne) razine koji su dali suglasnost za njihovu objavu u izvornom obliku ili u obliku predloška (bez navođenja podataka koji se odnose na instituciju).

Također, objavljuju se interne procedure koje je Središnja harmonizacijska jedinica izradila na temelju praksi korisnika proračuna i na takve procedure upućujemo fusnotom.

Ističemo da institucije uključene u upravljanje, korištenje i kontrolu korištenja fondova EU u svrhu unaprjeđenja sustava unutarnjih kontrola mogu iskustvo i praksu korištenja fondova EU na sličan način razvijati i u dijelu upravljanja, korištenja i kontrole korištenja svih drugih izvora sredstava. Općenito, preuzimanje i prilagodba određenih procedura koji se primjenjuju na EU programe, posebno onih vezanih uz sustav unutarnjih kontrola, kontrole na licu mjesta, programiranje, monitoring, evaluaciju ili sl. može pridonijeti jačanju sustava unutarnjih kontrola. 

Napominjemo da su interne procedure sadržane u bazi, korisnici proračuna oblikovali sukladno svojim specifičnostima i potrebama. One mogu poslužiti ostalim korisnicima proračuna kao ideja za izradu vlastitih internih procedura, međutim, pri tome je potrebno uvažiti specifičnosti svakog pojedinog korisnika proračuna.

Na stranici se nalaze interne procedure koje je Središnja harmonizacijska jedinica do sada zaprimila.

Svoje komentare i prijedloge, ali i popunjen obrazac za davanje suglasnosti za uključivanje internih procedura Vaše institucije koje smatrate da mogu biti od pomoći i drugim korisnicima proračuna pošaljite na mail: mladenka.planinic@mfin.hr

  

Državna razina:
Županije:
Gradovi:
Općine: