Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice i registracija revizorskog društva iz druge države članice

Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz druge države članice

U skladu s odredbama članka 22. Zakona, Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije fizičkoj osobi iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo njezine matične države članice, pod uvjetom da položi ispit osposobljenosti koji provodi Ministarstvo financija, u skladu s člankom 23. Zakona i temeljem njega donesenim podzakonskim aktom.
 
Fizička osoba iz druge države članice podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije na obrascu V. koji se može preuzeti ovdje.
 
Za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz druge države članice plaća naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.
 
Naknadu za izdavanje rješenja i odobrenja za rad podnositelj zahtjeva može uplatiti korištenjem sustava e-Pristojbe.
 
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz druge države članice prilaže sljedeću dokumentaciju:
  1. presliku osobne iskaznice ili putne isprave 
  2. potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca
  3. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.
 
Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt

Zahtjev se može podnijeti i putem e-usluge u sustavu e-Građani upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava te podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom. 
Registracija revizorskog društva iz druge države članice

U skladu s odredbama članka 25. Zakona, Ministarstvo financija će registrirati za obavljanje zakonske revizije pravnu osobu iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad revizorskog društva izdalo nadležno tijelo matične države članice, pod uvjetom da glavni revizijski partner koji obavlja zakonsku reviziju u ime tog revizorskog društva ima odobrenje za rad Ministarstva financija.
 
Zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorsko društvo iz druge države članice podnosi Ministarstvu financija na obrascu VI. koji se može preuzeti ovdje.
 
Za registraciju revizorskog društva iz druge države članice plaća se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna.
 
Naknadu za izdavanje rješenja i odobrenja za rad podnositelj zahtjeva može uplatiti korištenjem sustava e-Pristojbe.
 
Uz zahtjev za registraciju za obavljanje zakonske revizije revizorskog društva iz druge države članice podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:
  1. odobrenje za rad ili potvrdu nadležnog tijela matične države članice, ne stariju od tri mjeseca
  2. potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv revizorskog društva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca
  3. potvrdu o radnom statusu glavnog revizijskog partnera
  4. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi revizorsko društvo moglo počiniti trećim osobama obavljanjem revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj
  5. poslovnu adresu u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo
  6. potvrdu o plaćenoj naknadi za registraciju.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt

Zahtjev se može podnijeti i putem e-usluge u sustavu e-Građani upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava te podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom.