Primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe

Postupanje ovršenika u vezi s primanjima, naknadama i iznosima izuzetim od ovrhe određeno je člankom 212. Ovršnog zakona i člancima  31.- 39. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 71/18).

U slučaju ovrhe na novčanim sredstvima, ako se ovršeniku uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (dalje: Agencija).

Ako se primanja i naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe uplaćuju ovršeniku putem banke, banka je dužna po nalogu Agencije ovršeniku otvoriti poseban račun. 
Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje posebnog računa.

Ovršenik je dužan Agenciji dostaviti Obavijest za svako primanje ili naknadu koje je izuzeto od ovrhe odnosno na kojem je ovrha ograničena. Za svaku promjenu podataka iz prethodno dostavljene Obavijesti, ovršenik je dužan Agenciji dostaviti novu Obavijest.
Obrazac Obavijesti (Prilog 5. Pravilnika) ovršenik dostavlja u bilo koju jedinicu Agencije.

Obavijest sadržava sljedeće podatke:

  • ime i prezime, adresu i OIB ovršenika
  • broj računa na koji se uplaćuju primanja i naknade izuzeti od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena
  • ime i prezime/ naziv, adresu/ sjedište i OlB uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, a za uplate iz inozemstva: naziv uplatitelja i državu uplatitelja
  • vrstu primanja ili naknade izuzetog od ovrhe odnosno na kojem je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, uključujući i uplate iz inozemstva
  • naznaku da se radi o uplati iz inozemstva, broj računa na koji se uplaćuje, dokaz (isprava) o postojanju tog primanja ili naknade izuzetog od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik ako je dokaz sastavljen na stranom jeziku te iznos, valutu i dinamiku uplata (primjerice, mjesečno, tromjesečno i sl.)
  • podatke o ispravi temeljem koje se provodi ovrha na plaći ili drugim stalnim novčanim primanjima kojom se nalaže plaćanje primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (broj isprave, ime i prezime, OIB ovršenika iz te isprave te ime i prezime/naziv i OIB uplatitelja), ako je ovršenik koji podnosi ovu Obavijest Agenciji ovrhovoditelj po toj ispravi
  • mjesto i datum
  • potpis ovršenika.

Radi veće zaštite  ovršenik može u Agenciji zatražiti otvaranje posebnog računa i prije nego je osnova za plaćanje upisana u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje ako uz nju priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Ovršenik može Agenciji dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Agencija naloži banci prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava izuzetih od ovrhe na poseban račun uz Obrazac Potvrde uplatitelja (Prilog 6. Pravilnika) o uplati i iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena. Uplatitelj je dužan izdati potvrdu na zahtjev ovršenika, bez odgode.

Na internet stranicama Agencije dostupne su detaljnije informacije i obrasci koji se podnose Agenciji u slučajevima propisanim Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.