Ovrha na novčanim sredstvima

 

Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 68/18, dalje: Zakon) uređuje se:

 • provedba ovrhe na novčanim sredstvima i vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
 • postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe
 • postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade njegova računa
 • davanje, čuvanje i pohrana podataka i naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom
 • vođenje Jedinstvenog registra računa i nadzor nad provedbom Zakona.

Financijska agencija (dalje: Agencija) na temelju osnove za plaćanje nalaže banci da izvrši nalog u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje (nalaže pljenidbu novčanih sredstava na računu ovršenika, plaćanje s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, blokadu računa ovršenika i drugo).

Osnova za plaćanje jest:

 • ovršna odluka domaćeg suda ili upravnog tijela koja ima potvrdu ovršnosti
 • ovršna nagodba sklopljena pred domaćim sudom ili upravnim tijelom 
 • ovršna nagodba postignuta u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku 
 • zadužnica i bjanko-zadužnica
 • nalog za plaćanje Hrvatske radiotelevizije s potvrdom o ovršnosti 
 • europski ovršni naslov i europski platni nalog, a koji glase na ispunjenje određene novčane tražbine 
 • obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine
 • rješenje o ovrsi i rješenje o osiguranju
 • nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu 
 • nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku
 • druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena sredstva, prema OIB-u ovršenika, bez njegove suglasnosti, osim ako je osnovom za plaćanje ovrha ili osiguranje određeno isključivo na pojedinim računima, u kojem slučaju će se provesti na način i u opsegu kako je osnovom za plaćanje naloženo.
Raspoloživim novčanim sredstvima po računima ne smatra se odobreno prekoračenje na računu ovršenika na temelju kredita banke, osim ako su ovršenik i banka ugovorili drugačije ili je ovršenik nakon početka provedbe ovrhe dao izričitu suglasnost banci da se ovrha može provesti iz tih sredstava.

Ovrha se ne provodi na novčanim sredstvima, odnosno računima izuzetima od ovrhe na temelju zakona.

Ovrhovoditelj je dužan predujmiti Agenciji iznos naknade za provedbu osnove za plaćanje, a Agencija će taj iznos upisati u Očevidnik zajedno s tražbinom iz osnove za plaćanje. Zakonom su propisani slučajevi u kojima ovrhovoditelj nije dužan predujmiti naknadu.

Agencija ovršeniku i ovrhovoditelju na zahtjev daje sve podatke iz Očevidnika koji se na njih odnose, a fizička osoba nije dužna platiti naknadu za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika za osnove za plaćanje u kojima je ovršenik ili ovrhovoditelj.

Osobi koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja, Agencija daje podatke koji su za ovršenika evidentirani u Očevidniku: o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje, danima blokade računa, ima li ovršenik otvoren račun u banci te ako je ovršenikov račun blokiran dulje od šest mjeseci i podatak je li u posljednjih šest mjeseci bilo naplata po ranije dostavljenim osnovama za plaćanje.
Agencija je dužna čuvati osnovu za plaćanje 3 godine od dana kada je tražbina iz osnove za plaćanje naplaćena u cijelosti odnosno od dana kada je Agencija prestala provoditi ovrhu radi obustave.
Detaljnije informacije i obrasci koji se podnose Agenciji dostupni su na internet stranicama Agencije.

Korisni linkovi:

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 71/18)
Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 71/18)
Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke (Narodne novine, br. 36/18)
Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine, br. 89/18)
Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 89/18)