Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice

Na temelju članka 68. stavaka 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija objavljuje podatke za fizičke i pravne osobe kojima je odobrilo odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, odnosno prema kojima je svoje potraživanje prodalo, otpisalo ili djelomično otpisalo, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13 i 94/14), u razdoblju od 01.01. - 31. 01. 2015. godine.
 

IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13 i 94/14):

  • fizičkim osobama u 2014. godini ukupno je otpisan iznos od 1.444.112,87 kuna; 
  • pravnim osobama u 2014. godini ukupno je otpisan iznos od 5.711.534,04 kuna; 
  • obročnih otplata duga u 2014. godini ukupno je odobreno u iznosu od 315.305,58 kuna 
  • odgoda plaćanja u 2014. godini ukupno je odobreno u iznosu 22.447,50 kuna 
  • ukupno su riješena 174 zahtjeva i to: 121 pozitivno, 53 negativno i jedna obustava postupka.

Stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12), a na prijedlog Ministarstva financija Vlada Republike Hrvatske je u svibnju 2013. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koja je stupila na snagu 8. kolovoza 2014.g. (Narodne novine, br. 94/14).

Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose prema kriterijima, mjerilima i postupku iz Uredbe su dostupni na web stranici Ministarstva financija i kod nadležnih tijela.
 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćnja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13):

  • fizičkim osobama u 2013. godini ukupno je otpisan iznos od 388.030,69 kuna;
  • pravnim osobama u 2013. godini ukupno je otpisan iznos kamata od 87.788.078,37 kuna;
  • ukupno su riješena 62 zahtjeva i to: 40 pozitivno, 21 negativno i jedna obustava postupka.

Stupila je na snagu nova Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12), a na prijedlog Ministarstva financija Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2012. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 76/12).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela novu Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koja je stupila na snagu 11. svibnja 2013. godine
Nova Uredba predložena je iz razloga što je u prosincu 2012. godine izmijenjen Zakon o proračunu, koji u članku 68. predviđa da se Uredbom propišu vrste dugova i iznosi potraživanja za koje se može tražiti odgoda plaćanja, obročna otplata te otpis potraživanja.

Uredba nije pretrpjela značajnije izmjene osim dopune novim člancima koji se odnose na korisnike kredita odobravanim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, ista je usklađena s Zakonom o općem upravnom postupku, propisuje se mogućnost prijeboja potraživanja te se određeni kriteriji koje trebaju ispuniti podnositelji zahtjeva po Uredbi ublažavaju u korist podnositelja. 

Novim odredbama propisuju se uvjeti odgode plaćanja, obročne otplate duga te otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja korisnicima kredita odobravanim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Postupanje po istima je u isključivoj nadležnosti Ministarstva financija.
Ovim odredbama i na ovaj način pokušava se pomoći gospodarstvu odnosno omogućiti korisnicima ovih kredita realizaciju započetih projekata i nastavak poslovanja.

Ovlast za donošenje odluka po Uredbi ima Vlada Republike Hrvatske te ministar financija, do iznosa utvrđenih Uredbom, odnosno upravno tijelo za financije/načelnik opčine, gradonačelnik ili župan do iznosa utvrđenih u odluci o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu. 
Uredbom se prije svega nastoji pomoći fizičkim i pravim osobama u podmirivanju svojih dugova s osnove nejavnih davanja prema državi i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima nastale gospodarske krize.

Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose prema kriterijima, mjerilima i postupku iz Uredbe su dostupni na web stranici Ministarstva financija i kod nadležnih tijela.

Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Od 1. siječnja 2009. godine na snazi je Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08).
Ovim se Zakonom uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Člankom 68. Zakona o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.
Iznimno, ministar financija može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do iznosa utvrđenog zakonom o izvršavanju državnog proračuna. Također je propisano da ministar financija može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.
Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje. Iznimno, ministar financija može prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa utvrđenom u zakonu o izvršavanju državnog proračuna.
Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ovim člankom je utvrđeno da će Vlada Republike Hrvatske uredbom propisati kriterije, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz ovoga članka za državu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te da se pod dugovima u ovom članku ne podrazumijevaju dugovi prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne samouprave s naslova javnih davanja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 76/12) koja je stupila na snagu 9. srpnja 2012. 
Predmet ove Uredbe su nejavna davanja i naknada za koncesije budući su javna davanja uređena Općim poreznim zakonom. Uz mogućnost odgode i obročne otplate, ovom se Uredbom omogućava i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja. 
Nastoji se olakšati položaj gospodarstvenicima, ali isto i građanima koji imaju opravdane probleme u izmirivanju njihovih obveza prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mogućnošću otpisa nejavnih davanja pogotovo fizičkim osobama, ako zadovoljavaju uvjete koji ukazuju na neprimjereno opterećenje, država, ali i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazuju veći stupanj odgovornosti i brige za one koji su najjače pogođeni trenutnim gospodarskim okolnostima.

Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose prema kriterijima, mjerilima i postupku iz Uredbe su dostupni na web stranici Ministarstva financija i kod nadležnih tijela.