Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA LISTOPAD 2023. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.10. - 10.10.

 

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.10. - 5.10.

 

 

     1.1.1. I. tranša

  .  

     1.1.2. II. tranša

     

     1.1.3. III. tranša

     

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

6.10.

 

 

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.10.

 

 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.10.

 

 

 2. socijalna skrb-naknade

18.10.- 19.10.

 

 

     2.1. I. tranša

     

     2.2. II. tranša

     
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

4.10.-13.10.

 

 

     3.1. I. tranša

     

     3.2. II. tranša

     
 4. trajna prava branitelja

13.10.

 

 

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

17.10. - 25.10.

 

 

     5.1. I. tranša

     

     5.2. II. tranša

     
 6. doplatak za djecu

17.10. - 19.10.

 

 

 UKUPNO