Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.

OPIS PROJEKTA:
Ministarstvo financija obavlja funkcije Tijela za ovjeravanje, Tijela nadležnog za koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima, Tijela nadležnog za državne potpore, Tijela nadležnog za plaćanja i povrate i Tijela nadležnog za provjere dodatnosti u skladu sa člankom 3. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrola korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015,129/2015) i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova z Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014.-2020. (NN 92/2014).
Projekt uključuje sufinanciranje plaća službenika te ostalih materijalnih prava za zaposlene, osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe, sudjelovanje službenika na sastancima, nabavu računalne i ostale uredske opreme potrebne za redovito obavljanje posla službenika te angažiranje vanjskih stručnjaka kao potpore za provođenje funkcija Ministarstva financija iz gore navedenih Zakona i Uredbe.
Projektnim aktivnostima će se podržati obavljanje funkcija Tijela za ovjeravanje, Tijela nadležnog za koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima, Tijela nadležnog za državne potpore, Tijela nadležnog za plaćanja i povrate i Tijela nadležnog za provjere dodatnosti kroz mjere zapošljavanja i zadržavanja službenika, daljnje osposobljavanje i stručno usavršavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka te nabavu opreme.
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je osiguranje primjerenih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnog programa i pružanje potpore učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa kroz sufinanciranje plaća, edukaciju djelatnika i nabavu opreme odnosno sufinanciranje aktivnosti za provedbu funkcija Tijela za ovjeravanje, Tijela nadležnog za koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima, Tijela nadležnog za državne potpore, Tijela nadležnog za plaćanja i povrate i Tijela nadležnog za provjere dodatnosti.
 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 38.439.932,08 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 32.673.942,27 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2023.

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: nacionalni.fond@mfin.hr


                                                      


            Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj