Financijski sustav

Slika /dokumenti/fin-sustav/SFS17a.jpg

Aktivnosti:

 • stručni je nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja: kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja depozita, financijskih konglomerata, osiguranja i reosiguranja, obveznih osiguranja u prometu, provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva, revizije, tržišta kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, preuzimanja dioničkih društava, leasinga, faktoringa, potrošačkog kreditiranja  i stambenog potrošačkog kredita
 • stručni je nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Financijske agencije
 • provodi nadzor nad izradom i objavom nefinancijskih izvještaja
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama oko pitanja iz djelokruga rada Sektora
 • priprema stručna mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga rada Sektora
 • sudjeluje na sastancima radnih skupina tijela Europske unije u svezi usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga rada Sektora
 • obavlja poslove u svezi isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • izdaje suglasnosti za brisanje tereta za založna prava upisana u zemljišnim knjigama
 • obavlja poslove u svezi otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima
 • izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice
 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje i oduzimanje odobrenja prema zakonu koji uređuje potrošačko kreditiranje u prvostupanjskom postupku
 • obavlja poslove u području financijske pismenosti potrošača, izrađuje smjernice za poboljšanje financijske pismenosti potrošača, ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim institucijama, koordinira pripremu strateških dokumenata financijske pismenosti potrošača, surađuje s dionicima uključenim u aktivnosti u području financijske pismenosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • izrađuje i provodi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača
 • odgovara na upite u vezi s primjenom propisa iz djelokruga rada Sektora
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora 


Informacije

Informacija izdavateljima ili povezanim trećim osobama vezano za angažiranje više agencija za kreditni rejting više