Planiranje i izvješćivanje

Odgovorna osoba institucije o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije izvještava na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Podaci iz obrasca "Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini" koje se predaje uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, unose se i u obrasce u Excel formatu u svrhu obrade podataka i analize.

Obveznici dostave Mišljenja unutarnje revizije Ministarstvu financija su rukovoditelji unutarnje revizije u institucijama na razini ministarstva, ostalih tijela državne uprave razine razdjela organizacijske klasifikacije, županija i gradova.

Popunjene obrasce u Excel formatu potrebno je elektronički poslati na e-mail: ur.misljenje@mfin.hr.

Napominjemo da slanje podataka putem obrazaca u Excel formatu ne isključuje obvezu prilaganja Mišljenja uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Ostali rukovoditelji unutarnje revizije (tijela razine glave organizacijske klasifikacije (agencije), izvanproračunski korisnici državnog proračuna, sveučilišta, ustanove u zdravstvu i dr.) će obavijestiti Ministarstvo financija o aktivnostima unutarnje revizije po pozivu, a temeljem Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine, br. 35/16).