Regulatorni okvir

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakonom se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola. Obveznici primjene ovoga Zakona su:

  • proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač

Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Ovim Zakonom naglašena je uloga sustava unutarnjih kontrola u proračunskom sustavu u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti.

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizira u javnom sektoru


REGISTAR JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Registar jedinica za unutarnju reviziju je elektronička evidencija svih uspostavljenih unutarnjih revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru propisano je da se podaci upisani u registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva financija, kao izvadak iz registra te sadrži sljedeće podatke: a) naziv institucije, b) osobni identifikacijski broj institucije, c) način uspostave unutarnje revizije, d) naziv unutarnje revizije, e) broj institucija iz nadležnosti za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije, f) broj zaključenih sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije i naziv institucija za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije temeljem sporazuma i g) podaci o institucijama za koje poslove unutarnje revizije obavlja zajednička jedinica za unutarnju reviziju.

U svrhu ažuriranja i nadopune podataka u Registru jedinica za unutarnju reviziju za javni sektor, rukovoditelji unutarnje revizije obvezni su redovito dostavljati podatke koji se upisuju u navedeni Registar putem elektroničkog obrasca Zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju.

Elektronički obrazac je dostupan ovdje.

Registar jedinica za unutarnju reviziju za javni sektorREGISTAR OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

Registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor je elektronička evidencija svih osoba koje su stekle stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru propisano je da se podaci upisani u registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva financija, kao izvadak iz registra te sadrži sljedeće podatke: a)  ime i prezime ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru, b) oznaka i datum izdavanja stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija te c) napomenu obavlja li osoba poslove unutarnje revizije u javnom sektoru.

U svrhu ažuriranja i nadopune podataka u Registru ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, unutarnji revizori u javnom sektoru obvezni su redovito dostavljati podatke koji se upisuju u navedeni Registar putem elektroničkog obrasca Zahtjev za upis podataka u registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor.

Elektronički obrazac je dostupan ovdje.

Registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru