IDA

Međunarodno udruženje za razvoj (International Development Association, IDA) institucija je u Grupaciji Svjetske banke osnovana 1960. godine s ciljem smanjivanja siromaštva financiranjem programa koji podupiru ekonomski i socijalni razvitak, smanjenje nejednakosti i poboljšanje uvjeta života u najsiromašnijim zemljama svijeta. IDA trenutno ima 173 zemlje članice. IDA instrumenti su krediti bez kamata s 25-38 godina dugom otplatom uz poček od 5 do 10 godina te bespovratne darovnice. IDA je izvor pomoći i sredstava za 77 najsiromašnijih zemalja svijeta od kojih je 39 afričkih država. 

Republika Hrvatska postala je punopravna članica IDA-e 25. veljače 1993. godine. Uplaćeni kapital Republike Hrvatske u IDA-i do 30. lipnja 2014. godine iznosi 5,89 milijuna USD čime Republika Hrvatska ostvaruje pravo na 75.621 glas što čini 0,27% ukupne glasačke snage zemalja članica IDA-e. Republika Hrvatska se u okviru IDA-e nalazi u drugoj skupini zemalja (eng. Subscribing Member) što znači da se njezin udio u glasovima evidentira na osnovi redovnog upisa dionica, a ne donacija IDA-i. Prvu skupinu zemalja čine zemlje donatori (eng. Contributing Member), čiji doprinosi čine najznačajniji financijski izvor IDA-e.

Temeljem Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne novine, broj 89/92), Ministarstvo financija Republike Hrvatske određeno je kao nadležno tijelo za suradnju s IDA-om te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Sporazumu o Međunarodnom udruženju za razvoj (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 5/93). Guverner IDA-e za Republiku Hrvatsku je po funkciji ministar financija. 

Republika Hrvatska i IDA-a

Svake tri godine sredstva IDA-e se nadopunjavaju, čime se održava stabilnost raspoloživih sredstava. Od 1993. do danas Republika Hrvatska je sudjelovala u svim redovitim dopunama sredstava IDA-e i na taj način održala svoj udio u ukupnoj glasačkoj snazi IDA-e. 

Šesnaesta nadopuna sredstava IDA-e (IDA16) odnosila se na razdoblje od 1. srpnja 2011. godine do 30. lipnja 2014. godine (fiskalne godine 2012. - 2014.). Republika Hrvatska je u skladu sa Sporazumom o Međunarodnom udruženju za razvoj, Rezolucijom Odbora guvernera IDA-e broj 227 i temeljem Odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u 16-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (Narodne novine, broj 52/12), prihvatila obvezu uplate 450.631,00 HRK i povećala broj glasova za 9.167, te na taj način održala svoj omjer glasačke snage u IDA-i. To je bila posljednja nadopuna sredstava prije 2015. godine, koja je zadana kao cilj za ostvarenje Milenijskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih naroda. Ukupni dogovoreni iznos za IDA16 bio je 32,8 milijardi SDR (posebnih prava vučenja), odnosno 49,3 milijardi USD. Sredstva IDA16 su 18% veća od sredstava IDA15. Doprinos zemalja donatora iznosio je 17,6 milijardi SDR, odnosno 26,4 milijardi USD, te 3,5 milijardi SDR (5,3 milijardi USD) za dopunu sredstava Multilateralne inicijative otpisa dugova, te činio 64% ukupnih sredstava IDA16. Doprinosi zemalja donatora porasli su u odnosu na IDA15 za 4,8%. Novi donatori u okviru IDA16 bile su Argentina, Čile, Iran, Kazahstan, Peru i Filipini. Hrvatska delegacija je sudjelovala na jednom od sastanaka o IDA16 tijekom 2010. godine u svojstvu promatrača. 

Sedamnaesta nadopuna sredstava IDA-e (IDA 17) odnosi se na financiranje aktivnosti IDA-e u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2017. godine. Ukupni dogovoreni iznos nadopune je 34,6 milijardi SDR, odnosno 52,1 milijardi USD, od čega se predlaže da 17,3 milijarde SDR (odnosno 26,1 milijarda USD) bude doprinos u obliku donacija. Republika Hrvatska bi ovom nadopunom sredstava povećala broj glasova za 8.903 glasa na ukupno 84.524 glasa, čime bi održala udio od 0,27% ukupne glasačke snage. Nakon što Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, donese Odluku o sudjelovanju u 17-toj nadopuni, Republika Hrvatska će deponirati dokument (eng. Instrument of Commitment) pri IDA-i kojim će se obvezati na sudjelovanje. Izvori sredstava za IDA17 su doprinosi zemalja donatora, vlastiti prihodi IDA-e (sredstva iz otplate kredita i likvidne imovine) i transferi sredstava IBRD-a i IFC-a. Naglasak IDA17 nadopune sredstava je na „Maksimizarnju razvojnog učinka", a posebne teme koje prevladavaju su: uključivi razvoj, rodna jednakost, klimatske promjene te krhke i sukobima pogođene države.
Republika Hrvatska također sudjeluje u doplati sredstava IDA-e za financiranje Multilateralne inicijative otpisa dugova (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI) na temelju Odluke Vlade RH od 21. siječnja 2007. godine kojom se obvezala da će uplatiti 494.105,00 HRK u tri obroka.

Ulaskom u Europsku uniju za Republiku Hrvatsku nastala je obveza izdvajanja određenog postotka BDP-a za službenu razvojnu pomoć, u sklopu čega se predviđa prelazak Republike Hrvatske u status zemlje donatora u okviru IDA-e.