Osnovna izobrazba

Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola (Središnja harmonizacijska jedinica) provodi izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor kao važan dio razvoja unutarnje revizije na razini tijela koja su obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.
 
Obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola su:
 
 • proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.
 
Polaznici koji uspješno završe izobrazbu dobivaju stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske koje izdaje ministar financija i njime stječu zvanje "ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor".
 
Važni dokumenti koji reguliraju provođenje izobrazbe:
 

Uvjeti

Obavijesti o datumu početka izobrazbe uključujući i rok do kojega treba dostaviti potrebnu dokumentaciju naći ćete pod rubrikom Novosti.
 
U skladu s Pravilnikom o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor pravo pohađanja izobrazbe imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

imaju završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i
 
 • kojima je stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Osobe koje se prijavljuju za pohađanje izobrazbe, dostavljaju elektroničkom poštom na shj@mfin.hr sljedeću dokumentaciju:
 
 • dokaz da je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je polaznik raspoređen (presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto u unutarnjoj reviziji ili ugovora o radu na poslovima unutarnje revizije na neodređeno vrijeme)
 • popunjen i potpisan obrazac »Prijavnica za pohađanje izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor« 
 • uvjerenje da se protiv polaznika ne vodi kazneni postupak, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za pohađanje izobrazbe.

Troškovi izobrazbe

Troškovi izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor iznose 663,00 eura i uplaćuju se po zaprimanju pismenog poziva Središnje harmonizacijske jedinice a sukladno Odluci o troškovima izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (KLASA: 131-01/23-01/2, URBROJ: 513-05-04-23-1 od 10. siječnja 2023.)
Obveznici plaćanja troškova izobrazbe su institucije u kojoj je polaznik izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor zaposlen. Izuzetak su polaznici izobrazbe koji su zaposlenici proračunskih I izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sukladno Registru proračunskih I izvanproračunskih korisnika objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija, za koje se troškovi izobrazbe podmiruju iz sredstava državnog proračuna - pozicija Ministarstva financija.

Neovisno o prethodno navedenom, svaki polaznik izobrazbe koji pristupa ponovnom polaganju cijelog pismenog ispita ili ponavlja ispit iz ispitnog područja iz kojeg nije ostvario prag prolazosti, kao i svaki polaznik koji  pristupa ponovnom polaganju usmenog ispita, dužan  je podmiriti troškove ponovnog polaganja ispita u iznosu od 66,00 eura. 

Provedba izobrazbe

Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela:

 • Teoretski dio izobrazbe sastoji se od tri modula, a provodi se u obliku predavanja i vježbi.
 • Praktični dio izobrazbe sastoji se od dvije uspješno obavljene unutarnje revizije uz stručnu pomoć mentora.

Polaganje ispita

Za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor polaže se pismeni i usmeni ispit.

Pismenom ispitu pristupa polaznik nakon završenog teoretskog dijela izobrazbe.

Za polaganje pismenog ispita polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti popunjen i potpisan obrazac »Prijavnica za polaganje pismenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor«, najkasnije pet radnih dana prije datuma određenog za održavanje pismenog ispita.

Ako polaznik pristupa ponovnom polaganju pismenog ispita, dužan je Središnjoj harmonizacijskoj jedinici uz prethodno navedenu prijavnicu dostaviti i potvrdu o uplaćenim troškovima ponovnog polaganja ispita, najkasnije pet radnih dana prije datuma određenog za održavanje pismenog ispita.

Po položenom pismenom ispitu, polaznik je dužan u roku od deset radnih dana od datuma pristigle obavijesti o rezultatima pismenog ispita, Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti popunjen i potpisan obrazac »Obavijest o nazivima revizija i mentoru«.

Nakon položenog pismenog ispita polaznik je dužan obaviti praktični dio izobrazbe, koji se sastoji od dvije uspješno obavljene unutarnje revizije. Rad polaznika tijekom obavljanja praktičnog dijela izobrazbe nadzirat će mentor.

Praktična izobrazba provodi se u skladu s Uputom o provođenju praktične izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.
 
Usmenom ispitu može pristupiti polaznik koji je položio pismeni ispit i uspješno obavio praktični dio izobrazbe.

Za polaganje usmenog ispita polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti:

 • popunjen i potpisan obrazac »Prijavnica za polaganje usmenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor«
 • popunjen i potpisan obrazac »Potvrda o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe«
 • dva konačna revizijska izviješća s obveznim obrascima u elektroničkom obliku
 • uvjerenje da se protiv polaznika ne vodi kazneni postupak, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za polaganje usmenog ispita.

Polaznik koji pristupa ponovnom polaganju usmenog ispita dužan je Središnjoj harmonizacijskoj jedinici uz prethodno nabrojanu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o uplaćenim troškovima ponovnog polaganja ispita, najkasnije pet radnih dana prije datuma određenog za održavanje usmenog ispita.

Sve detalje o Programu izobrazbe; uvjetima, obvezama i odgovornosti vezanim uz pohađanje izobrazbe; uvjetima i načinu polaganju ispita; provođenju praktične izobrazbe polaznici mogu pronaći u Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.