Financijsko izvještavanje poduzetnika

Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se na temelju knjigovodstvenih podataka odnosno stanja iskazanih u poslovnim knjigama.
Poduzetnik kako je definiran Zakonom o računovodstvu („Narodne novine“, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23., dalje u tekstu: Zakon) i pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom i na temelju njega donesenih propisa. Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja detaljnije propisuje ministar financija pravilnikom na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja, dok strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika čije je poslovanje uređeno posebnim propisima (financijski sektor), pravilnikom ili odlukom propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor njihova poslovanja (Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga).
Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika.

Godišnje financijske izvještaje čine:
  • izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
  • račun dobiti i gubitka
  • izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
  • izvještaj o novčanim tokovima
  • izvještaj o promjenama kapitala
  • bilješke uz financijske izvještaje.
 
Poduzetnik je dužan sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
 
Mikro, mali i srednji poduzetnici dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Iznimno, društvo kći koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, a čije matično društvo sastavlja i prezentira godišnje konsolidirane financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, može odlučiti da svoje godišnje financijske izvještaje sastavlja i prezentira primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Također, matično društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja čije je barem jedno ovisno društvo obveznik primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja može sastavljati i prezentirati svoje pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
 
Mali i mikro poduzetnici, ako nisu subjekti od javnog interesa, imaju manji opseg sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Drugim riječima, sastavljaju samo bilancu, račun dobitka i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje. Poduzetnici koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvještavanja u sklopu sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja nisu obvezni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave, odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za godišnje financijske izvještaje.

Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu koja može biti jednaka ili različita od kalendarske godine. Poduzetnik može promijeniti poslovnu godinu u izvještajno razdoblje od dvanaest uzastopnih kalendarskih mjeseci koje je različito od kalendarske godine, ako je to razdoblje izjednačeno s poreznim razdobljem sukladno propisu kojim se uređuje oporezivanje dobiti. Poslovnom godinom smatraju se i izvještajna razdoblja kraća od dvanaest uzastopnih kalendarskih mjeseci, ako su posljedica osnivanja poduzetnika, statusne promjene, promjene poslovne godine te likvidacije ili stečaja. Poslovnom godinom smatraju se i izvještajna razdoblja od početka do kraja likvidacije koja mogu biti duža od dvanaest uzastopnih kalendarskih mjeseci.
 
Godišnje izvješće
 
Poduzetnik je je dužan sastaviti godišnje izvješće koje mora sadržavati sljedeće:
  • godišnje financijske izvještaje za izvještajno razdoblje, uključujući revizorski izvještaj ako je propisana zakonska revizija godišnjih financijskih izvještaja
  • izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, ako ga je dužan sastavljati prema odredbama Zakona
  • izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, ako ga je dužan sastavljati prema odredbama Zakona
  • izvješće poslovodstva.
Mikro i mali poduzetnici nisu dužni izraditi godišnje izvješće, ali su dužni izraditi godišnje financijske izvještaje te u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela.