O osiguranju depozita

Osnovna svrha uspostave sustava osiguranja depozita je zaštita deponenata odnosno imatelja depozita od neželjenih posljedica u slučaju propasti kreditne institucije i time gubitka depozita. Navedeno je posljedica nastupa osiguranog slučaja, a što podrazumijeva dvije situacije: prva je kada je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita kojim se utvrđuje da kreditna institucija zbog svoje financijske situacije ne može, niti će uskoro moći, isplatiti dospjele depozite, dok se druga odnosi na slučaj u kojem je nadležni sud donio rješenje o otvaranju postupka prisilne likvidacije nad kreditnom institucijom.
 
Što se tiče iznosa osiguranih depozita, svakom deponentu osiguran je iznos kojeg ima u kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja do uključivo visine od 100.000 eura.
 
Sustavom osiguranja depozita i Fondom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita. Sredstva Fonda osiguranja depozita pribavljaju se uplatama članica sustava osiguranja depozita odnosno kreditnih institucija. Time se ujedno štite porezni obveznici jer se njihova sredstva ne koriste za isplate osiguranih depozita. 
 
Minimalna ciljana razina Fonda osiguranja depozita koji uključuje Osnovni fond osiguranja depozita i Dodatni fond osiguranja depozita je 2,5% ukupno osiguranih depozita. Svrha Osnovnog fonda osiguranja depozita je isplata osiguranih depozita te isti u svakom trenutku raspolaže sa sredstvima na razini od 1% iznosa ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u Republici Hrvatskoj. U slučaju dostizanja navedene ciljane razine prestaje se s prikupljanjem sredstava u Osnovnom fondu osiguranja depozita te se nastavljaju prikupljati sredstva u Dodatnom fondu osiguranja depozita.
 
Svrha Dodatnog fonda osiguranja depozita je nadopunjavanje Osnovnog fonda osiguranja depozita, plaćanje troškova nastalih u postupku isplate obeštećenja te podrška financiranju: mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja, sanacije kreditnih institucija i prisilne likvidacije kreditnih institucija. Ciljana razina Dodatnog fonda osiguranja depozita je 1,5% iznosa ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u Republici Hrvatskoj. Dostizanjem navedene ciljane razine Dodatnog fonda osiguranja depozita premije za osiguranje depozita se prestaju prikupljati.
 
Osiguranjem depozita obuhvaćeni su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura, a koji se nalaze u kreditnim institucijama koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, kao i u podružnicama tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.
 
Sustavom osiguranja depozita nisu obuhvaćeni slijedeće vrste depozita odnosno depoziti određenih kategorija deponenata: depoziti kreditnih institucija; instrumenti deponenata kreditne institucije koji su uključeni u regulatorni kapital; depoziti financijskih institucija; obveze iz dužničkih vrijednosnih papira kreditne institucije i obveze iz vlastitih akcepata i vlastitih mjenica; depoziti društava za osiguranje i društava za reosiguranje; depoziti dobrovoljnih te obveznih mirovinskih fondova; depoziti investicijskih društava; depoziti subjekata za zajednička ulaganja; depoziti javnopravnih tijela; depoziti koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca; depoziti koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke; tražbine klijenata investicijskog društva, klijenata kreditne institucije za koje kreditna institucija pruža investicijske usluge te klijenata društva za upravljanje investicijskim fondovima kada društvo pruža investicijske usluge, a koje su uključene u sustav zaštite ulagatelja; depoziti vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern; depoziti članova uprave i članova nadzornog odbora koji su te funkcije obavljali na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja te depoziti dioničara koje zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije; depoziti revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća kreditne institucije; depoziti ili dijelovi depozita koji su nastali nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji.
 
Hrvatska agencija za osiguranje depozita će po nastupu osiguranog slučaja bez odgađanja na svojim internetskim stranicama te oglasom u najmanje dvojim dnevnim novinama koje su dostupne na području cijele Republike Hrvatske obavijestiti deponente kreditne institucije o nastupu osiguranog slučaja, da su ukupna sredstva potrebna za isplatu obeštećenja na raspolaganju u isplatnoj banci te o načinu i roku ostvarenja prava na obeštećenje. Kreditna institucija dužna je bez odgađanja obavijest o nastupu osiguranog slučaja dostaviti svim svojim deponentima. U razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023. rok za stavljanje na raspolaganje iznosa za isplatu obeštećenja je deset radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja, a od 1. siječnja 2024. rok za stavljanje na raspolaganje iznosa za isplatu obeštećenja je sedam radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja.