Upute, obrasci zahtjeva, sigurnost

Uputa Izvršavanje državnog proračuna
 
Prilozi:
 
1. Uspostava nove područne riznice
a. Zahtjev za uspostavu nove područne riznice, premještaj lokacije, gašenje područne riznice, novom informatičkom opremom
b. Zahtjev za dodjelom ili ukidanjem ovlaštenja za korištenje informacijskog sustava Ministarstva financija - WEB aplikacije
2. Otvaranje računa 631 i 632
a. Zahtjev za otvaranje računa
b. Zahtjev za zatvaranje računa
c. Obrazac HNB za prijavu potpisa
3. Otvaranje računa za isplatu gotovog novca 
a. obrazac RKP - Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
b. obrazac PRKP - Promjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
c. obrazac BRKP - Brisanje u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
d. Prijava potpisa proračunskog korisnika/organizacijskog dijela proračunskog korisnika, obrazac HPB-a
4. Zahtjev za izvještavanjem
5. Otvaranje matičnih podataka o dobavljačima 
a. Zahtjev za otvaranje domaćeg dobavljača
b. Zahtjev za otvaranje inozemnog dobavljača
c. Uputa za popunjavanje obrasca za otvaranje inozemnog dobavljača
d. Zahtjev za ažuriranje inozemnog dobavljača
e. Obrazac za učitavanje domaćih dobavljača-iznimno za definirane korisnike
6. Uputa za popunjavanje naloga za preknjiženje 
a. Nalog za preknjiženje
b. Nalog za preknjiženje prihod-prihod (FINA)
7. Obrasci financijske identifikacije 
a. Financial Identification (FI)
b. Expert Identification Sheet (EIS)
8. Tablica tipova dokumenata i njihovo značenje

Naputak o javnoj objavi informacija o trošenju proračunskih sredstava - pitanja i odgovori
 
Uputa proračunskim korisnicima koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna vezano uz javnu objavu informacija o trošenju proračunskih sredstava  na stranici Ministarstva financija
Uputa o prilagodbama sustava državne riznice uvođenju eura u dijelu koji podržava proces izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana
 

Uputa o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna​


Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja


Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 


Kontrolni brojevi


Uputa o lokacijskoj klasifikaciji


Izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija