Upute, obrasci zahtjeva, sigurnost

Uputa za izvršavanje državnog proračuna

       
Uputa o prilagodbama sustava državne riznice uvođenju eura u dijelu koji podržava proces izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana
 

Uputa o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna​


Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja


Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 


Kontrolni brojevi


Uputa o lokacijskoj klasifikaciji


Izvršenje prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija