Imenovanje odgovorne osobe za nepravilnosti

Osoba koja je bila imenovana za nepravilnosti otišla je iz ministarstva te je čelnik korisnika proračuna temeljem članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN141/06) obvezan imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti. Kakve su sada obveze ministarstva prema Ministarstvu financija - Središnjoj harmonizacijskoj jedinici, jer iz Zakona nije vidljiva obveza dostave imenovanja odgovornih osoba zaduženih za nepravilnosti.
Odredbom članak 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 141/06) čelnik korisnika proračuna obvezan je imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti koja u svom djelokrugu posla mora zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Nadalje, odredbom članka 36. stavka 5. istog Zakona propisana je obveza da nakon primljene obavijesti o nepravilnosti ili sumnje na prijevaru, čelnik korisnika proračuna ili osoba zadužena za nepravilnost poduzima potrebne mjere i o istome obavještava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija.
Napominjemo da je odredbom stavka 6. istog članka Zakona jasno propisano da Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija nije nadležno tijelo za prijavu nepravilnosti.
Prema ranije važećoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 43/2005, 114/2005, 14/2006, 138/2006, 127/2007, 14/2008, 27/2008 i 29/2009 i 23/11 i 23/11) kojom se, između ostaloga, uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija te djelokrug upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, u djelokrugu Sektora za proračunski nadzor uz ostalo je bilo propisano i zaprimanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima koja dostavljaju imenovane osobe za nepravilnosti, zatim vođenje registar nepravilnosti kao i vođenje i ažuriranje očevidnika imenovanih osoba za nepravilnosti.
Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija iz 2012. koja je objavljena u Narodnim novinama br. 32/2012., u djelokrugu Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija u Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, uz ostale poslove, utvrđeno je vođenje i ažuriranje očevidnika osoba zaduženih za nepravilnosti, davanje uputa o njihovu načinu postupanja te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljanje zbirnog izvješća o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja i drugo.
Slijedom navedenoga, imenovanja osoba zaduženih za nepravilnosti dostavljaju se Ministarstvu financija, Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektoru za proračunski nadzor i nadzor koncesija, Katančićeva 5, Zagreb.
Može li ista osoba biti voditelj za financijsko upravljanje i kontrole i osoba za nepravilnosti?
Čelnik korisnika proračuna imenuje osobu nadležnu za financije i proračun voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole.
Imenovanje osobe za nepravilnosti u nadležnosti je čelnika proračunskog korisnika sukladno čl. 6. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 141/06). Naša je preporuka da voditelj za financijsko upravljanje i kontrole i osoba zadužena za nepravilnosti ne bi trebale biti ista osoba.