Izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni seketor

Gdje mogu dobiti informacije vezane uz izobrazbu za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor?
Sve informacije vezane uz izobrazbu za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za  javni sektor možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice ovdje.
Što je potrebno proučiti prije početka teoretske izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor?
Preporuča se osobama da prije početka teoretske izobrazbe temeljito prouče interne akte svoje institucije (među ostalim, Strateški plan, Strategiju razvoja, Godišnji plan rada, Financijski plan odnosno proračun institucije, izvješća Državnog ureda za reviziju za instituciju, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Pravilnik o sistematizaciji i unutarnjem redu i pisane procedure značajnijih poslovnih procesa svoje institucije). To će osobama pomoći i kasnije prilikom obavljanja praktičnih revizija.
Da li se osobe koje nisu zaposlenici u javnom sektoru mogu uključiti u izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor?
Ne, izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor je namijenjena osobama u javnom sektoru kojoj je stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizija u javnom sektoru, uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su raspoređene.
Navedeno stručno ovlaštenje se stječe sukladno Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15).
Prilikom upućivanja u izobrazbu radila sam na radnom mjestu unutarnjeg revizora. Obzirom da namjeravam promijeniti radno mjesto, najvjerojatnije tijekom izobrazbe, zanima me pod kojim uvjetima mogu završiti započetu izobrazbu?
Sukladno Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15), člankom 2. stavak 5., u slučaju poduzimanja disciplinskih mjera, premještaja ili otpuštanje polaznika s radnog mjesta za koje je uvjet za obavljanje poslova bilo stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, za vrijeme trajanja izobrazbe, odgovorna osoba institucije je obvezna o tome pisanim podneskom obavijestiti Središnju harmonizacijsku jedinicu, radi obustave pohađanja izobrazbe zbog izmijenjenih uvjeta koje su bile osnova za upućivanje polaznika na pohađanje izobrazbe.
Sukladno navedenom, započetu izobrazbu ne možete završiti.
Zbog obveza neću moći prisustvovati tri dana na 3. modulu obvezne izobrazbe, moram li sa sljedećom edukacijskom grupom nastaviti ostatak izobrazbe, odnosno odslušati 3., 4. i 5. modul?
I prethodnom regulativom koja je donesena na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 141/06) je bilo definirano da je obvezno sudjelovanje na modulima koji se izvode u okviru teoretskog dijela izobrazbe, odnosno jedan dan izostanka po jednom modulu se opravdavao.
Također je člankom 3. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15) definirano da polaznik mora biti nazočan svim aktivnostima predviđenim Programom izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, (koji je sastavni dio Pravilnika), a samo u iznimnim slučajevima polaznik može po jednom modulu izostati jedan radni dan, uz prethodnu pisanu obavijest Središnjoj harmonizacijskoj jedinici.
Modul s kojega ste izostali više od jednog dana, ćete morati odslušati sa sljedećom edukacijskom grupom. Ostale module (4. i 5.) trebate odslušati sa svojom grupom obzirom na ograničen broj sudionika na izobrazbi te da smo za Vašu izobrazbu predvidjeli mjesto u Vašoj grupi. 
Kada završite teoretski dio izobrazbe možete prijaviti pismeni ispit.
Obavila sam prvu praktičnu reviziju, trebam li Vam odmah dostaviti konačno revizorsko izvješće i svu dokumentaciju vezanu za obavljenu reviziju?
Ne, tek kada uspješno završite čitavu praktičnu izobrazbu (dvije praktične revizije) dužni ste Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti:
  1. Prijavu na Obrascu prijavnice za polaganje usmenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (koja je sastavni dio Pravilnika)
  2. Potvrdu o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe dva konačna revizorska izvješća s obvezujućim obrascima (u pisanom i elektronskom obliku)  dokaz o nekažnjavanju, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za polaganje usmenog ispita.
Koji je rok za prijavu usmenog ispita?
Kada uspješno obavite dvije praktične revizije i mentor Vam izda Potvrdu o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe, kojom potvrđuje da ste u obje praktične revizije ocjenjeni s ocjenom “položio“, dužni ste u roku od deset dana od datuma izdavanja navedene Potvrde prijaviti usmeni ispit.
Napominjemo da je, sukladno Programu izobrazbe za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (koji je sastavni dio Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (NN 108/15)), obavljanje praktične izobrazbe ograničeno na četiri mjeseca.
Kako polaznik koji je jedini unutarnji revizor u instituciji može započeti s praktičnim dijelom izobrazbe?
Sukladno članku 30. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15) polaznik koji se upućuje u izobrazbu iz institucije koja nema imenovanog rukovoditelja unutarnje revizije ili nema osobu koja ispunjava uvjete za mentora (definirane člankom 12. stavak 2. navedenog Pravilnika), deset dana nakon položenog pismenog ispita dostavlja Središnjoj harmonizacijskoj jedinici naziv za dvije revizije na Obrascu obavijest o nazivima revizija i mentoru, uz suglasnost odgovorne osobe institucije. Polazniku će u tom slučaju mentora odrediti Središnja harmonizacijska jedinica ili će polaznik mentora pronaći sam, vodeći računa da mentor mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  1. imati stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru 
  2. imati obavljeno najmanje pet unutarnjih revizija, nakon što je stekao stručno ovlaštenje 
  3. imati istaknute rezultate u radu sukladno posebnim propisima kojima se uređuju postupak i kriteriji ocjenjivanja zaposlenika, odnosno potvrđene od strane odgovorne osobe institucije 
  4. nije kažnjavan za povrede službene dužnosti i/ili povredu obveza iz radnog odnosa, nakon što je stekao stručno ovlaštenje.
Zainteresirana sam za usavršavanje kako bih stekla stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru. Naime, radim u ministarstvu već 15 godina, tijekom rada sam se školovala te sam završila specijalistički diplomski studij i stekla zvanje stručnog specijalista upravljanja procesima. Koje uvjete moram ispuniti, kako bih mogla pohađati stručnu izobrazbu?
Sukladno članku 27. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) za pohađanje programa izobrazbe osoba mora:
  1. imati završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  2. priložiti dokaz da joj je stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena.
Stoga, ukoliko ste raspoređeni na radno mjesto za koje nije uvjet stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizija u javnom sektoru, ne možete se prijaviti za pohađanje izobrazbe.
Zanima me koliko košta izobrazba za sjecanje certifikata za ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru i mogu li pristupiti izobrazbi i sam podmiriti troškove izobrazbe?
Napominjemo da osobe koje nisu zaposlenici institucija u javnom sektoru i osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 27. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) ne mogu se prijaviti na izobrazbu za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.
Troškovi izobrazbe za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru iznose 5.000,00 kn, a obveznici plaćanja troškova su polaznici koji se prijave na izobrazbu, osim polaznika koji su zaposlenici ministarstava i drugih korisnika Državnog proračuna.
Za polaznike zaposlenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave troškove izobrazbe podmiruju njihove institucije (županije, gradovi) kada polaznika upućuju na izobrazbu.
Dokaz o izvršenoj uplati (kopiju naloga za plaćanje) polaznici su dužni dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici osam dana prije početka izobrazbe.
Ovlašteni sam državni revizor i zanima me mogu li pristupiti izobrazbi za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru i pod kojim uvjetima?
Ukoliko ste raspoređeni na radno mjesto za kojeg je uvjet stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizija u javnom sektoru, možete se prijaviti u izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Napominjemo da je za upućivanje polaznika na pohađanje izobrazbe odgovorna, odgovorna osoba institucije.
Obzirom da posjedujete certifikat ovlaštenoga državnog revizora, sukladno članku 23. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15) nakon položenog pismenog ispita stječete uvjet za dobivanje stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, odnosno nemate obvezu obavljanja praktične izobrazbe i polaganja usmenog ispita.
Kada se osobe koje su uključene u edukaciju, a u instituciji imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju, mogu uključiti o obavljanje revizija, a da im se obavljena revizija priznaje kao obavljena „praktična“ revizija?
Obzirom da ste raspoređeni na radno mjesto za obavljanje polova unutarnje revizije, odmah se možete uključiti u obavljanje revizija, naravno pod nadzorom i uputama rukovoditelja unutarnje revizije i/ili voditelja revizorskog tima. Također upućujemo na članak 26. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) koji definira da unutarnju reviziju obavlja i osoba raspoređena na poslove unutarnje revizije koja je u postupku stjecanja stručnog ovlaštenja.
Vezano za priznavanje obavljenih revizija kao dijela praktične izobrazbe, sukladno članku 30. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15) polaznik je dužan deset dana nakon položenog pismenog ispita dostaviti obavijest o nazivima revizija koje će obavljati kao praktične revizije i mentoru koji će nadzirati i usmjeravati rad polaznika.
Stoga se tek nakon položenog pismenog ispita i prijave tema i mentora počinje s obavljanjem praktične izobrazbe.
Napominjemo da je, sukladno Programu izobrazbe za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru, koji je sastavni dio navedenog Pravilnika, obavljanje praktične izobrazbe ograničeno na četiri mjeseca.
Rukovoditelj unutarnje revizije me odredio za mentora kolegi iz jedinice za unutarnju reviziju. Obzirom na ostale poslove, nisam voljan obavljati poslove mentora, može li rukovoditelj unutarnje revizije nekoga drugoga odrediti za mentora umjesto mene?
Može, sukladno članku 12. stavak 5. Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, br. 108/15) rukovoditelj unutarnje revizije može razriješiti mentora te dužnosti ako utvrdi da na zadovoljavajući način ne obavlja svoje obveze, ako mu prestane radni odnos u instituciji ili na zahtjev mentora.
Obzirom da sam polaznik 24. edukacijske grupe i trenutno obavljam praktični dio izobrazbe, molim Vas da me uputite u obveze vezane uz nastavak izobrazbe stupanjem na snagu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.
Sukladno članku 48. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15),  osoba koja je započela pohađati program izobrazbe prema kojem se stječe stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, a koji je ministar financija donio u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 141/06.) dužna je u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona završiti program izobrazbe ili gubi pravo pohađanja programa izobrazbe.
Također, sukladno članku 36. navedenog Pravilnika polaznici koji su započeli pohađati izobrazbu prema Programu stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru i Naputku o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru koje je ministar financija donio 31. svibnja 2010. dužni su, sukladno članku 48. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15), započetu izobrazbu završiti najkasnije do 25. siječnja 2017. ili gube pravo pohađanja izobrazbe.
Također, polaznici koji su započeli izobrazbu prema navedenim aktima polažu usmeni ispit i stječu stručno ovlaštenje prema odredbama ovoga Pravilnika.
Diplomirani sam pravnik i imam položen državni stručni ispit za lokalnu samoupravu – gospodarstvo. Imam poprilično iskustvo kao korporativni pravnik te iskustvo u organizaciji i managmentu. Moje pitanje je da li ja kao netko tko ne radi trenutno u državnim i javnim tijelima može polagati ispite za unutarnjeg revizora? Koji su uvjeti za polaganje istog?
Stupanjem na snagu novoga Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) privatne osobe više ne mogu pristupiti pohađanju Programa stručne izobrazbe za stjecanje zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.
Da bi pohađala navedeni Program izobrazbe osoba mora biti zaposlena u instituciji koja je obveznik uspostave unutarnje revizije i raspoređena na radnom mjesto za koji je uvjet stjecajne stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.
Može li se osoba koja nema stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru javljati na natječaje za radna mjesta unutarnjih revizora u javnom sektoru?
Osoba koja je zainteresirana za profesiju unutarnjeg revizora u javnom sektoru, a nema stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru se može javljati na natječaje za radna mjesta unutarnjih revizora, naravno uz uvjet da ispunjava druge uvjete u pogledu godina radnog staža, stručne spreme i sl.
Sukladno članku 49. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora dužna je u roku od godine dana  od dana rasporeda na radno mjesto, odnosno stjecanja uvjeta za certificiranje prema uvjetima strukovnih organizacija steći stručno ovlaštenje, odnosno certifikat.