Stručna izobrazba za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru

Vrednuje li se u okviru Izvješća za kontinuirano stručno usavršavanje unutarnjih revizora stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, koje je izdano od strane Ministarstva financija?
Ne, Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju su u obvezi dostaviti stručno ovlašteni unutarnji revizori, odnosno navedeno ovlaštenje je uvjet za kontinuirano usavršavanje te se isto ne vrednuje.
Vezano za Katalog izobrazbe, molila bih vas za informaciju na koji način se može prijaviti edukacija?
U predgovoru Kataloga je naznačeno da je Katalog informativan, a prijave za izobrazbe dostavljaju se isključivo po pozivu/obavijesti Središnje harmonizacijske jedinice. O istome ćete biti pravodobno obaviješteni.
Planiram se prijaviti na sudjelovanje na radionicu krajem 2015. godine na kojoj sam sudjelovala i u studenom 2013. Je li se mogu prijaviti na radionicu?
Vi se možete prijaviti za sudjelovanje na radionici, ali će u slučaju većeg broja prijava, prilikom selekcije polaznika prednost imati unutarnji revizori koji da sada nisu sudjelovali na predmetnoj radionici.
Mogu li se aktivnosti samoocijenjivanja i izrade planova (strateški i godišnji) za korisnike proračuna za koje po sporazumu obavljamo revizije bodovati i uzeti u obzir kod podnošenja Izvješća o kontinuiranom stručnom usavršavanju jer je na te aktivnosti utrošen veći broj revizor dana?
Aktivnosti planiranja, obavljanja unutarnjih revizija, izvješćivanja, praćenja provedbe preporuka, samoocijenjivanje, su redovne revizorske aktivnosti i iste su u obvezi obavljati svi unutarnji revizori sukladno opisu radnog mjesta i internoj preraspodjeli posla. Također sve navedene aktivnosti ste obvezni obavljati za ona tijela, odnosno institucije s kojima ste sklopili Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije.
Naputkom o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru je utvrđeno koje se aktivnosti boduju za potrebe praćenja kontinuiranog stručnog usavršavanja.
Intencija navedenog Naputka nije da se boduje svaki zadatak unutarnjeg revizora pojedinačno nego da se potiče kontinuirano stručno usavršavanje i održavanje stručnosti unutarnjih revizora, a na što obvezuje i Međunarodni standard za stručnu provedbu unutarnje revizije 1230 Kontinuirani profesionalni razvoj.
Uvodno nabrojene aktivnosti su zapravo podvedene pod "obavljanje unutarnje revizije" i uvrštene u bodovanje za kontinuirano stručno usavršavanje. Kada se revizori pripremaju za obavljanje unutarnje revizije za očekivati je da su pripremne aktivnosti obavljene, planovi izrađeni, da kod svake nove revizije dodatno rade na razvoju metodologije, primjerice razrađuju liste pitanja, razvijaju način intervjuiranja, testiranja, način uzorkovanja, da sa svakom novom revizijom dodatno unaprijede način izvješćivanja (način formuliranja nalaza, preporuka, općenito sadržaj svojih izvješća). Da bi bili stručni za obavljanje unutarnje revizije moraju raditi na razvoju metodologije, što podrazumijeva i samoocjenjivnje, ali isto tako poznavati područje u koje ulaze, pristupajući obavljanju unutarnje revizije na takav način oni se sa svakom revizijom dodatno usavršavaju.
Može li voditelj jedinice za unutarnju reviziju u Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju navesti, kao vrstu kontinuiranog stručnog usavršavanja obavljanje unutarnje revizije iako nije član revizorskog tima?
Može, iako nije član revizorskog tima, podrazumijeva se da je voditelj jedinice za unutarnju reviziju upoznat sa svim fazama obavljanja unutarnje revizije kako bi kvalitetno i opravdano mogao obavljati stalno unutarnje ocjenjivanje odnosno nadzor nad provedbom revizija.
Aktima koji definiraju stručno usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru navedeno je da se kao vrsta stalnog stručnog usavršavanja priznaje i vanjska procjena kvalitete rada unutarnje revizije, može li se obavljena unutarnja ocjena kvalitete rada unutarnje revizije također navesti kao vrsta stručnog usavršavanja?
Ne, obavljeno unutarnje ocjenjivanje u okviru Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja se ne može smatrati vrstom kontinuiranog stručnog usavršavanja. Naputak o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru predviđa da se kao vrsta kontinuiranog usavršavanja navodi, odnosno priznaje obavljanje vanjske provjere kvalitete rada unutarnje revizije u smislu angažmana unutarnjeg revizora od strane Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija sukladno članku 41. stavak i) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) i članku 14. i 15. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine, br. 96/13).
Kako se unose podaci o obavljenim revizijama i sudjelovanju na seminarima, konferencijama i radionicama u prethodnoj godini, pojedinačno se navodi svaka obavljena revizija i svaki seminar ili se zbrojno prikažu, a navede se samo sumaran broj bodova?
Podaci o obavljenim unutarnjim revizijama se navode sumarno (npr. obavljene 3 unutarnje revizije, u razdoblju od 01.01.2014. do 30.11.2014., ukupno 21 bod) dok se podaci o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i radionicama navode pojedinačno, odnosno navodi se naziv seminara, konferencije ili radionice i obrascem predviđeni podaci (organizator, datum trajanje, lokacija) o svakom pojedinačnom usavršavanju, odnosno seminaru, konferenciji i radionici.
Također na internetskim stranicama Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice je dan primjer dobro ispunjenog Izvješća o kontinuiranom stručnom usavršavanju. Pročitajte više ovdje.
Mogu li u Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju navesti veći broj obavljenih unutarnjih revizija ili više sudjelovanja na seminarima, konferencijama i radionicama od maksimalno utvrđenog broja po pojedinoj vrsti kontinuiranog usavršavanja?
Naputak o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru definira koliko se maksimalno priznaje bodova po pojedinoj vrsti kontinuiranog stručnog usavršavanja, odnosno bez obzira koliko sudjelovanja na radionicama, konferencijama ili seminarima navedete, usavršavanje će se priznati samo do maksimalno definiranog broja, odnosno 21 bod ako ste pasivno ili 30 bodova ako ste aktivno sudjelovali na istima.
Mogu li u Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju navesti i sudjelovanje na tromjesečnim sastancima unutarnjih revizora i Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije?
Ne, budući da akti kojima je definirano stalno stručno usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru definira da se kao vrsta stručnog usavršavanja priznaje sudjelovanje na sastancima unutarnje revizije koje organizira Središnja harmonizacijska jedinica, a tromjesečne sastanke unutarnje revizije u tijelima operativne strukture i Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (sukladno potpisanim sporazumima o suradnji) organizira Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije.
Je li potrebno popunjeno Izvješće poslati i poštom ili samo elektronskim putem?
Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju se podnosi samo elektronskim putem bez popratne dokumentacije. Popratnu dokumentaciju, kao dokaz popunjenog Izvješća čuva unutarnji revizor, a ista mora biti dostupna na uvid Središnjoj harmonizacijskoj jedinici i vanjskoj reviziji.