Uspostava unutarnje revizije i zapošljavanje unutarnjih revizora

Moja institucija (bolnica) ne zadovoljava kriterije za osnivanjem jedinice za unutarnju reviziju prema kriterijima novog Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna. U županiji je jedan revizor u statusu izobrazbe. Da li ja ili moj čelnik trebamo sklapati sporazume sa županijom ili bolnicama koje su u obvezi da imaju jedinicu ili će Središnja harmonizacijska jedinica voditi računa o tom segmentu.
Vi ćete morati u tom smislu uspostaviti komunikaciju sa županijom i zajednički pronaći najbolje rješenje za županiju, vas i ostale bolnice u sustavu koje ne ispunjavaju kriterije za uspostavu vlastite jedinice. Prijedlog ćete onda dostaviti u Središnju harmonizacijsku jedinicu radi suglasnosti ministra financija.
Neće Središnja harmonizacijska jedinica inicirati aktivnosti. Članak 4. stavak 4. Pravilnika definira proceduru s tim u vezi.
Zanima nas je li postoji definirano ili preporučeno koje struke treba biti unutarnji revizor?
Člankom 28. Zakona sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) definirani su uvjeti koje mora imati rukovoditelj unutarnje revizije. Nadalje uvjeti za radna mjesta su definirani Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i Uredbom o nazivima radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi.
Struka nije definirana iz razloga što se ista propisuje pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta, uzimajući u obzir djelokrug rada pojedinog korisnika proračuna. Naime, za obavljanje poslova radnih mjesta vezanih za poslove unutarnje revizije osim ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke moguće je da će određeni korisnik proračuna, obzirom na specifičnosti poslovanja, procijeniti da bi za poslove unutarnje revizije bilo dobro u timu imati i osobu s drugim korisnim kvalifikacijama (veterinarske, prehrambene, građevinske ili dr. struke).
Obzirom da je temeljem Zaključka Vlade RH od 26. rujna 2013. Ministarstvo uprave donijelo Uputu za izradu i donošenje godišnjeg plana rada i da su čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica dužni pripremiti plan rada za sljedeću godinu i objaviti ga na svojim internetskim stranicama do 31.12.2013. g., zanima me koliko detaljan treba biti plan rada jedinice za unutarnju reviziju i može li se objaviti na internetskim stranicama Ministarstva?
Možete svoje aktivnosti primjerice specificirati na sljedeći način (ili slično):
Izvijestiti čelnika i Ministarstvo financija o obavljenim poslovima unutarnje revizije u 2013. kroz godišnje izvješće 
Dati Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola u vezi Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. 
Utvrditi prioritetna područja u kojima će se pregledati i procijeniti adekvatnost unutarnjih kontrola i ista obuhvatiti Strateškim planom unutarnje revizije za 2014.-2016.
Izraditi Godišnji plana unutarnje revizije za 2014.
Obaviti x unutarnjih revizija prema Godišnjem planu za 2014. (kao rok navesti tijekom godine)
Također, u Godišnjem planu rada institucije možete pobrojati sve revizije po nazivu koje se planiraju obaviti, međutim mišljenja smo da se može napisati i ovako općenito kako je gore navedeno tako neće biti potrebe za izmjenama u Godišnjem planu rada institucije u slučaju da se neka revizija tijekom godine zamijeni.
Inače nema prepreka da se i godišnji plan unutarnje revizije objavi na internetskim stranicama, transparentnost poslovanja/upravljanja je ono čemu treba težiti. Bitno je samo da se s time suglasi čelnik, na njemu je da odluči koliko želi biti otvoren prema javnosti.
Obzirom da se rade izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Grada u kojoj trenutno postoji članak da proračunski nadzor obuhvaća nadzor računovodstvenih
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna definira da jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na razini jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave obavlja unutarnju reviziju u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iz ovoga je vidljivo da se svim jedinicama za unutarnju reviziju na razini ministarstva, županije i grada povećava opseg obavljanja revizije i na njihove proračunske korisnike u sastavu. Nakon stupanja na snagu novoga Pravilnika predlažemo da isto ugradite u akte Grada, odnosno u opis poslova Službe za unutarnju reviziju.
Također predlažemo da u Odluci o izvršenju proračuna Grada izdvojite unutarnju reviziju iz članka koji govori o proračunskom nadzoru  u posebnu rečenicu u kojoj možete navesti ovaj članak iz Pravilnika.
Obzirom na zadaće i opseg poslovanja naše ustanove da li je moguće da se unutarnja revizija uredi na način da se više djelatnika različitih specijalizacija i raspoređenih na različite poslove uputi na edukaciju radi stjecanja ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije te da se poslovi revizije provode na način da svaka od tih osoba radi reviziju poslovnih procesa u kojima ne sudjeluje?
Ne, korisnici proračuna obvezni su sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:
  1. ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju 
  2. imenovanjem unutarnjeg revizora
  3. osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju 
  4. sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s institucijom koja unutarnju reviziju uspostavi na jedan od načina utvrđenih pod točkama a), b) ili c).
 
Treba napomenuti da članak 30. spomenutog Zakona ističe da unutarnji revizori ne mogu biti uključeni u obavljanje izvršnih funkcija institucije.
Ustanova u kojoj sam zaposlen je Dom zdravlja sa 195 zaposlenika i godišnjim prihodom od cca 45 mil. kuna. Kako nemamo zaposlenog unutarnjeg revizora, namjeravamo naručiti obavljanje unutarnje revizije izvana te nas u svezi toga zanima, mora li osoba koja bi obavljala unutarnju reviziju imati certifikat za obavljanje poslova unutarnje revizije proračuna i proračunskih korisnika ili to može obaviti i revizorska tvrtka s osobama koje imaju certifikate iz poduzetništva ili bankarstva?
Poslove unutarnje revizije u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica  lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu obavljati unutarnji revizori koji imaju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.
Članak 24. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) definira načine uspostave unutarnje revizije. Konkretno, u Vašem slučaju bi se moglo postupiti u skladu s točkom d) naznačenog članka Zakona, odnosno sklopiti sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije sa županijom.
Vezano uz gore navedeni članak Zakona, možete im uputiti zahtjev u tom smislu.
Da li je na mjesto voditelja jedinice za unutarnju reviziju moguće rasporediti osobu koju imamo u sustavu?
Što se tiče zapošljavanja na radno mjesto rukovoditelja unutarnje revizije skrećemo pozornost na članak 28. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19) kojim je definirano da rukovoditelj unutarnje revizije mora imati:
a) stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje polova unutarnje revizije u javnom sektoru ili u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama može imati certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji izdaju strukovne organizacije i
b) pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije.

Stoga je osobu koju imate u sustavu moguće rasporediti na radno mjesto rukovoditelja unutarnje revizije ako zadovoljava gore navedene uvjete.
Ponuđeno mi je mjesto višeg unutarnjeg revizora u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju. Obzirom da zadovoljavam uvjetima što se tiče godina rada u državnoj upravi i stručne spreme, zanima me mogu li odmah po prelasku u Službu za unutarnju reviziju dobiti rješenje o rasporedu na novo radno mjesto s koeficijentom višeg unutarnjeg revizora ili tek po završetku stručne izobrazbe, odnosno po dobivanju certifikata ovlaštenog revizora?
Da bi se osoba rasporedila na određeno radno mjesto treba ispunjavati uvjete zahtijevane za to radno mjesto. Raspored na određeno radno mjesto podrazumijeva i dodjelu propisanog koeficijenta.
Napominjemo da je sukladno članku 49. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, osoba raspoređena na poslove unutarnjeg revizora dužna je u roku godine dana nakon rasporeda na to radno mjesto steći stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije.
Molim Vas za neke detaljnije informacije vezano na novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN 78/15. Naime, mi smo trgovačko društvo u vlasništvu gradova i općina pa bi ovim Zakonom i mi bili obveznici provedbe istog. Člankom 47. obvezni smo uspostaviti unutarnju reviziju u roku od godine dana. Tumačimo li ispravno navedeno?
Vezano uz uspostavu funkcije unutarnje revizije skrećemo pozornost na članak 25. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) koji definira da će ministar financija pravilnikom propisati kriterije za uspostavu i međusobnu suradnju unutarnjih revizija te druga važna pitanja za organizacijsku i funkcionalnu neovisnost unutarnje revizije. Pravilnik kojim će se navedeno definirati je u izradi, rok za izradu je 6 mjeseci od stupanja na snagu navedenoga Zakona (srpanj 2015.) te će se njime, sukladno kriterijima, definirati obveznici uspostave unutarnje revizije. Također, vezano uz navedeno, člankom 47. definiran je rok za uspostavu unutarnje revizije u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, od godine dana od dana stupanja na snagu pravilnika.
Iz svega navedenoga proizlazi da je potrebno pričekati da Pravilnik stupi na snagu, nakon čega je za obveznike uspostave definiran rok od godine dana za uspostavu unutarnje revizije.