Izvješćivanje o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

Jesu li proračunski korisnici grada iznad 35 000 stanovnika (predškolske ustanove, osnovne škole, muzeji, kazališta, učenički domovi) u obvezi izraditi Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i dostaviti ga Središnjoj harmonizacijskoj jedinici?
Temeljem članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (NN 130/11), Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola u obvezi su izraditi i dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija, korisnici proračuna navedeni u članku 6. stavku 2. Pravilnika. To su središnja tijela državne uprave, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, županije, županijska središta, Grad Zagreb i veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.

Proračunski korisnici grada: predškolske ustanove, osnovne škole, muzeji, kazališta, učenički domovi i dr. nisu u obvezi izraditi Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola niti ga dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici.
Sukladno članku 11. navedenog Pravilnika, korisnici proračuna koji nisu obveznici izrade Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izvješćuju o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11).
Koje su obveze proračunskih korisnika županije (bolnice, zavod za javno zdravstvo, kazališta, zavod za prostorno uređenje, škole i dr. ) prema županiji vezano za Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola?
Proračunski korisnici jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave nemaju obvezu izraditi Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola. Proračunski korisnici izvješćuju nadležnu županiju o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11).