Planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju FuiK

Vezano za čl. 6. stavak 1. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru, svi korisnici proračuna obvezni su planirati aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola, što to konkretno znači za jedan manji grad i njegove proračunske korisnike?
Gradovi ispod 35 000 stanovnika i njihovi proračunski korisnici (osnovne škole, glazbene škole, dječji vrtići, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, pučka otvorena učilišta, gradske knjižnice i dr.), sukladno članku 6. stavku 7. Pravilnika o provedbi financijskog upravljana i kontrola (NN 130/11), planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola provode donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11).

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti kod malih korisnika proračuna zamjena je za Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola.

Dakle, sve ono što se ugradi u Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti predstavlja ujedno i aktivnosti iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola. Svaka aktivnost koja se ugradi u Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti može se povezati s nekom od komponenti sustava unutarnjih financijskih kontrola (primjerice: potrebno je izraditi godišnji plan rada – to je primjer aktivnosti iz kontrolnog okruženja, potrebno je napraviti proceduru stvaranja ugovorenih obveza – to je primjer aktivnosti u okviru kontrolnih aktivnosti, uspostaviti centraliziranu evidenciju potpisanih ugovora i ugovorenih obveza – to je primjer aktivnosti iz informacija i komunikacija, izrada internih financijskih i nefinancijskih izvješća o realizaciji postavljenih ciljeva – to je primjer aktivnosti iz informacija i komunikacija i dr. ).

Također želimo naglasiti da Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sadrži samo one aktivnosti koje se poduzimaju za rješavanje uočenih slabosti u sustavu financijskog upravljanja i kontrola, međutim sustav financijskog upravljanja i kontrola obuhvaća brojne aktivnosti, načine i postupke koje korisnici proračuna provode u svakodnevnom poslovanju (detaljan prikaz što sve obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole, sadržan je u Metodološkom okviru u novom Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola).
Jesu li općine obveznici donošenja Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola?
Općine nisu obveznici donošenja Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Korisnici proračuna koji nisu navedeni u članku 6. stavku 2. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (NN 130/11), planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola provode donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11).
U čijoj je nadležnosti izrada Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola?
Sukladno članku 6. stavku 5. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11), Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola priprema voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica, a odobrava čelnik korisnika proračuna. 
Naglašavamo da je u pripremi Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola izuzetno važno da sudjeluju i ostali rukovoditelji kako bi Plan na sveobuhvatan način obuhvatio aktivnosti koje će se poduzimati, a isto tako kako bi rukovoditelji shvatili svoju ulogu u njegovoj realizaciji i odgovornost koju imaju za funkcioniranje financijskog upravljanja i kontrola u dijelu za koji su nadležni.
Upute za izradu Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola pripremila je Središnja harmonizacijska jedinica.