Imenovanje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Zdravstvena smo ustanova u vlasništvu Grada sa 190 zaposlenika te sa godišnjim prihodima i rashodima cca 30 mil. kn. Molim da mi odgovorite da li smo kao takva ustanova obvezni ustrojiti imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole ili aktivnost provodimo donošenjem Plana za otklanjanje slabosti i nepravilnosti, a koje se prilažu uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti?
Ukoliko Vaša ustanova ima ustrojenu jedinicu za financije i proračun treba imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, a to je osoba nadležna za financije i proračun. Sve aktivnosti vezane uz razvoj financijskog upravljanja i kontrola provodite analizom Upitnika za fiskalnu odgovornost te u slučaju utvrđenih slabosti provođenjem mjera navedenih u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti kao sastavnom dijelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
Na internet stranici Ministarstva financija, u rubrici pitanja i odgovori, pročitala sam sljedeći odgovor: "Korisnici proračuna iz članka 6.stavka 7. Pravilnika o provedbi o provedbi financijskog upravljanja i kontrola koji nemaju ustrojenu jedinicu za financije i proračun (škole, muzeji, dječji vrtići i slično) nisu u obvezi imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, odnosno odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i/ili koordinatora za financijsko upr
Na vaš slučaj se primjenjuju odredbe članka 7., stavka 5. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Narodne novine, br. 130/11). Što znači da nije potrebno formalno imenovanje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, ali osoba koja je na čelu jedinice u okviru koje se obavljaju i poslovi financija nadležna je odnosno odgovorna za koordinaciju aktivnosti po pitanju razvoja financijskog upravljanja i razvoja na razini institucije. Fakulteti sastavnice sveučilišta i nadležno sveučilište trebali bi razmotriti mogućnost ujednačenog pristupa razvoju financijskog upravljanja i kontrola, odnosno sa razine sveučilišta bi trebali dolaziti inputi o smjeru razvoja (radi ujednačavanja postupanja u istovrsnim procesima ili aktivnostima koje se realiziraju), a osobe na fakultetima u čijoj su nadležnosti poslovi financija bi trebali koordinirati (s ostalim rukovodećim kadrom) provedbu tih smjernica, svaki na razini svoga fakulteta te izvještavati sveučilište, komunicirati zajednički eventualne poteškoće ili dobra rješenja.
Treba li manja općina s jednim upravnim odjelom imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole?
Korisnici proračuna iz čl. 6. stavka 7. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Narodne novine, br. 130/11) koji nemaju ustrojenu jedinicu za financije i proračun (škole, muzeji, dječfji vrtići i slično) nisu u obvezi imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, odnosno odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i/ili koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole čelnik korisnika proračuna donosi prema vlastitoj procjeni.
Je li propisano, koju stručnu spremu trebaju imati voditelji za financijsko upravljanje i kontrole u jedinici lokalne područne (regionalne) samouprave?
Pravilnikom o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 130/11), nisu propisani stručni uvjeti za imenovanje voditelja financijskog upravljanja i kontrole. Člankom 7. stavkom 2. navedenog Pravilnika navedeno je da čelnik korisnika proračuna imenuje osobu nadležnu za financije i proračun voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole. Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka kada je ustrojstvena jedinica za financije i proračun u sastavu neke druge ustrojstvene jedinice, čelnik korisnika proračuna može za voditelja financijskog upravljanja i kontrole imenovati čelnika te ustrojstvene jedinice uz uvjet da osobu nadležnu za financije i proračun imenuje za koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole.
U slučaju jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave za voditelje se imenuju pročelnici upravnih odjela za financije.
Imenovana sam voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole, a moje radno mjesto definirano je kao viši stručni suradnik za financijsko upravljanje i kontrole i odnose s javnošću. Radim u Uredu grada. Sada, prema novom Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola, voditelj za financijsko upravljanje treba biti pročelnik/ica za financije i proračun. Znači li to da ja mogu sada biti imenovana za koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole ali moram biti premještana iz Ureda
Prema odredbi članka 7. stavka 2. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola, čelnik korisnika proračuna imenuje osobu nadležnu za financije i proračun voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole. U slučaju vašeg grada to bi trebala biti pročelnica za financije i proračun, a čelnik korisnika proračuna prema vlastitoj procjeni može temeljem članka 7. stavka 3. Pravilnika imenovati koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole. Ukoliko se imenuje koordinator za financijsko upravljanje i kontrole on treba biti u pravilu unutar ustrojstvene jedinice za financije i proračun iz čega proizlazi da ukoliko vas imenuju za koordinatora to bi značilo i premještaj u Upravni odjel za financije i proračun.
Čelnik može imenovati jednog ili više koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, za sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine na razini obveznika. Jesu li to, po prirodi posla, poslovi u nadležnosti i djelokrugu osobe nadležne za financije i proračun (voditelja za financijsko upravljanje i kontrole)?
Imenovanje osoba za koordinaciju aktivnosti za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti proizlazi iz Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11) i predstavlja pravo gradonačelnika da imenuje jednog ili više koordinatora za popunjavanje Upitnika i sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti i ono kao takvo ne utječe na imenovanje osoba zaduženih za koordinaciju aktivnosti vezanih uz financijsko upravljanje i kontrole.
Najveći dio pitanja iz Upitnika odnosi se na područje planiranja proračuna/financijskog plana, izvršavanja proračuna/financijskog plana, računovodstva i izvještavanje i po prirodi bi posla bi trebale biti u djelokrugu osobe nadležne za financije i proračun.