Upravljanje rizicima

Vezano uz Uputu za izradu Strategije upravljanja rizicima KLASA: 043-01/11-01/780, URBROJ; 513-10/11-1 od studenoga 2011. u kojoj stoji da je izrađuju središnja tijela državne uprave razine razdjela, a u čl. 11. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru stoji da je čelnik korisnika proračuna dužan donijeti ovu strategiju. Konkretno bih molila odgovor je li Zavod koji je glava unutar razdjela dužan donijeti Strategiju upravljanja rizicima?
Budući da je u organizacijskoj klasifikaciji Zavod glava u razdjelu ministarstva, sukladno Uputama za izradu Strategije upravljanja rizicima iz studenog 2011. g, niste u obvezi izraditi Strategiju upravljanja rizicima.
U ovoj fazi koordiniranog pristupa razvoja financijskog upravljanja i kontrola s razvojem u proračunskom sustavu koji uvodi strateško planiranje za korisnike proračuna razine razdjela državnog proračuna sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08), odnosno obvezu izrade županijskih razvojnih strategija sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obveznici izrade Strategije upravljanja rizicima su središnja tijela državne uprave razine razdjela, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, županije i županijska središta, Grad Zagreb te veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.
Ostali korisnici proračuna, što uključuje korisnike proračuna razine glava, ne donose strategiju upravljanja rizicima, već utvrđuju rizike i upravljaju najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na njihovo poslovanje, a na zahtjev nadležnog korisnika proračuna o takvim rizicima ih izvješćuju.
Ima li načelnik općine (gradonačelnik manjeg grada, ravnatelj ustanove) obvezu donijeti Strategiju upravljanja rizicima i imenovati osobu za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima?
Manji gradovi, općine i njihovi proračunski korisnici nisu u obvezi imenovati odgovornu osobu za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima, niti donijeti strategiju upravljanja rizicima. U skladu s tim Središnja harmonizacijska jedinica priprema izmjene Smjernica za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna KLASA: 043-01/09-01/1161, URBROJ: 513-10/01-1 od rujna 2009. godine, u kojima će se isto naglasiti, ali ono što je potrebno je da u planskim dokumentima navedete ključne rizike vezane uz ostvarenje ciljeva institucije.